Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 293 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 293

Rapor Tarihi: 17.05.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8609 sayı, 28.04.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 12/04/2017 tarihli ve 969 sayılı yazı.

b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve E.145819 sayılı yazısı

c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih ve 1138645-3818-

186746 sayılı yazısı

d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 17.02.2016 tarih ve 314-

31235sayılı yazısı

İlgi (a) Vakıflar Genel Müdürlüğü yazısı ile İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 245DU2C Pafta, 1003 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın İbadet Alanı'na alınmasına ve Yol Alanı'nın düzeltilmesine yönelik hazırlanan plan tadilatı teklifinin ilgili mevzuat doğrultusunda tetkik ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havale edilmesi istenmiştir.

1003 Ada, 1 Parsel, 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında kısmen Mezarlık Alanında, kısmen de K3 Orta Yoğunluklu Konut Alanında kalmakta iken, Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda NİP-6871,19 numaralı 20.11.2015 tasdik tarihli "Eyüp İlçesi Düğmeciler Mahallesi 1003 Ada 1 Parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğun Bir Kısmına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı" ile taşınmazın tamamı İbadet Alanına alınmıştır. 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında kısmen Dini Tesis Alanında, kısmen Islah Planı Geçerli Konut Alanı'nda, kısmen de Yol Alanı'nda kalmaktadır.

Hazırlanan plan Tadilat Teklifine Ait Plan Notları ise;

1.Plan tasdik sınırı Eyüp ilçesi 1003 Ada 1 Parselin bir kısmını kapsamaktadır.

2.Plan tasdik sınırı içerisindeki alan "Camii Alanı" ve "Yol Alanı"dır.

3.Açıklanmayan hususlarda Mer'i Eyüp Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Mer'i Yönetmelik hükümleri geçerlidir. şeklindedir.

Bahse konu plan tadilatı için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2017 tarih ve E.145819 sayılı yazısında; 5 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi (c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih ve 1138645-3818-186746 sayılı yazısında; Ulaşım Kararları bölümünde "Eyüp İlçesi, Düğmeciler mahallesi, 1003 ada, 1 parselin kısmen Dini Tesis Alanı, kısmen Konut Alanında kalmakta iken, 20.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda parselin tamamının Camii Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat teklifi,

· Mer'i plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

· "Dini Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır." Plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır. Denilmektedir.

İlgi (d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 17.02.2016 tarih ve 314-31235 sayılı yazısında; "Sonuç olarak, yukarıdaki rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir."denilmektedir.

Talep/Sonuç

Eyüp İlçesi Düğmeciler Mahallesi 1003 Ada 1 Parsel sayılı vakıf taşınmazının, hayrat vasfının devamı için mevcuttaki Şeyhülislam Cemalettin Efendi Camiinin statik sorunlarından dolayı yıkılıp yeniden yapılması amacıyla; 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nın 20.11.2015 t.t. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına uygun olacak şekilde Cami Alanı ve Yol Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Tadilat teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüp Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 245DU2C Pafta, 1003 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın İbadet Alanı'na alınmasına ve Yol Alanı'nın düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 293 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.