Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 296 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 296

Rapor Tarihi: 07.06.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11370 sayı, 03.06.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.06.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“a) İlgilisinin 02.03.2017 tarih ve 6468 sayılı dilekçe ve ekleri.

b) 16.04.2017 tarih ve E.20170184702 sayılı İSKİ Gn.Md.lüğü yazısı.

c) 27.03.2017 tarih ve 342075-1111-59578 sayılı İBB Ulaşım Planlama

Müdürlüğü yazısı.

d) 22.03.2017 tarih ve 582-56745 sayılı İBB Deprem ve Zemin İnceleme

Müdürlüğü yazısı.

e) 21.03.2017 tarih ve 328-55496 sayılı İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) dilekçe ile İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 240 Ada 34 Parselde nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tetkik ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havale edilmesi istenmektedir.

Topçular 240 Ada, 34 Parsel sayılı taşınmaz; 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ında; kısmen Park Alanı, kısmen A rumuzlu Küçük Sanayi ve Ticaret+Hizmet lejantında kalmakta iken, 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise parselin tamamı Park Alanında kalmaktadır.

Mülkiyeti Şefkat Vakfına ait olan 240 Ada 34 Parselde, Meri nazım imar planı ile meri uygulama imar planı arasında uyuşmazlık bulunması sebebiyle, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (k) bendine uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Meri Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde, parselin 1157 metrekaresi "A rumuzlu Küçük Sanayi ve Ticaret+Hizmet" lejantına alınmış, diğer kısım ise Mer'i İmar Planlarındaki gibi "Park Alanı" olarak korunmuştur.

Hazırlanan plan Tadilat Teklifine Ait Plan Notları;

1.Uygulama İmar Planı Değişikliği onama sınırı, kadastronun 65 Pafta 240 Ada 34 Nolu Parselinin mülkiyet sınırıdır.

2.Onama sınırı içinde kalan alan (A) Bölgesi ve Park Alanıdır.

3.(A) Bölgesi yapılaşma hakkı TAKS.Max Zeminde 0.40 olup, TAKS Normal Katlarda 0.30 ile 0.35'tir. KAKS.Max 1.5 ve İBB Meclisinin 12.09.2012 tarih ve 1823 sayılı kararı ile kabul edilen yükseklik sınırı aşılamaz.

4.Kadastronun 65 Pafta 240 Ada 34 Nolu Parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 5.Maddesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4.Maddesinin (k) bendine göre Mer'i Nazım İmar Planı Plan kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

5.Kamuya terk edilmesi gereken alanlar kamuya bila bedel terk edilmeden uygulama yapılamaz.

6.Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

7.Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

8.İSKİ Yönetmeliğine uyulacaktır.

9.1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı onaylanmadan uygulama yapılamaz. 10.Açıklanmayan hususlarda tasdikli 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan Notları geçerlidir. 11.Açıklanmayan hususlarda Mer'i İmar Yönetmeliği geçerlidir.

Bahse konu plan tadilatı için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yazısında; 4 maddelik teknik görüş bildirilmiş ve imar planı değişiklik teklifinin İdare tarafından uygun görüldüğü belirtilmiştir.

İlgi (c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün yazısında; Ulaşım Kararları bölümünde "Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 240 Ada 34 Parselin 29.08.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında kısmen "Park Alanı"nda, kısmen "Küçük Sanayi ve Ticaret+Hizmet Alanı"nda, 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında ise "Park Alanı"nda kaldığı belirtilerek, parselin Mer'i 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda kısmen "Park Alanı"nda, kısmen "Küçük Sanayi ve Ticaret+Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Mer'i Plandaki KAKS:1.50 değerinin korunduğu, Mer'i 1/5000 ölçekli planda kat yüksekliğinin 3 kat olarak planlandığı ancak teklif ile kat yüksekliğinin belirlenmeyip, yükseklik sınırı ile ilgili İBB Meclisinin 12.09.2012 tarih ve 1823 sayılı kararına atıfta bulunulduğu belirlendiğinden, · Mer'i plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, . Cephe aldığı yoldan min.5.00 m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi, . Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak kabul edildiğinden, bodrum katlarda da yoldan çekme mesafeleri düzenlenmesi, . "Ticaret Alanı Fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlinirken, parsel bünyesinde her 30m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartıyla plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Denilmektedir.

İlgi (d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün yazısında; "Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir."denilmektedir.

İlgi (e) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün yazısında; "Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Plan Notlarına sadık kalınması Komisyonumuz görüşüdür." denilmektedir.

Talep/Sonuç

Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 240 Ada 34 Parselde nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüp Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Topçular Mahallesi 240 ada, 34 parselde, Mer'i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, parselin kısmen "Park Alanı" ve kısmen "Küçük Sanayi ve Ticaret+Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 296 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.