Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 295 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 295

Rapor Tarihi: 06.06.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11373 sayı, 03.06.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.06.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 12/04/2017 tarihli ve 10882 sayılı yazı.

b) İ.B.B Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü

11.04.2017 tarih ve 69646 sayılı yazısı.

c) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 10.04.2017

tarih ve 69412 sayılı yazısı.

d) İ.B.B. Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü 26.05.2017 tarih ve 20170271908

sayılı yazısı.

İlgi (a) dilekçe ile müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 583 ada 9 parsel sayılı alanın Özel Sosyal Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmiştir. Söz konusu plan teklifinin plan notlarında;

1- PLAN TADİLATI ONAMA SINIRI, EYÜP İLÇESİ, EMNİYETTEPE MAHALLESİ, 583 ADA 9 PARSEL SINIRIDIR.

2- PLAN TADİLATI ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN "ÖZEL SOSYAL TESİS ALANI"DIR.

3- ÖZEL SOSYAL TESİS ALANINDA TAKS=0.46 Yençok=3 KAT YAPILAŞMA KOŞULLARI GEÇERLİDİR.

4- ÖZEL SOSYAL TESİS ALANINDA; KREŞ, KURS, ÖĞRENCİ YURDU, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, ŞEFKAT EVLERİ, VB. FONKSİYONLAR YER ALABİLİR.

5- SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI FONKSİYONUNUN OLUŞTURACAĞI OTOPARK İHTİYACI İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE KENDİ ALANI İÇERİSİNDE KARŞILANACAKTIR.

6- PARSELİN CEPHE ALDIĞI YOLLARDAN MER'İ PLAN ÇEKME MESAFELERİNE UYULACAKTIR.

7- KAZLIÇEŞME-SÖĞÜTLÜÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI İÇİN RUHSAT AŞAMASINDA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINACAKTIR.

8- BU PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN KONULARDA MERİ PLAN HÜKÜMLERİ VE YÜRÜRLÜKTE OLAN İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Denilmektedir.

Söz konusu alan, 13.01.2017 onay tarihli 1/5000 ölçekli Emniyettepe Mahallesi, 583 ada 9 parsele ilişkin Nazım İmar Planı tadilatı ile "Özel Sosyal Tesis Alanına" alınmış olup, bu plan değişikliğine uygun olarak müellifince "İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 583 ada 9 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı" hazırlanmıştır. Söz konusu plan tadilatına esas İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) kurum görüşleri bulunmakta olup;

İlgi (b) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının, Ulaşım Kararı bölümünde; "... * Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsi yapılması, * Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. yapı yaklaşma mesafesi bırakılması, * Teklif Alanın etki alanında kalan etüd projesi tamamlanan "Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Raylı Sistem Hattı" için ruhsat aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görüş alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi (c) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "...Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi (d) İ.B.B. Başkanlığı İSKİ yazısında; Söz konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde idaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, "... Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir" denilmektedir. Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) kurum görüşleri yazımız ekindedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 583 ada 9 parselin Özel Sosyal Tesis Alanına alınmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatının incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 583 ada 9 parselin Özel Sosyal Tesis Alanına Alınmasına Yönelik, 1/1000 ölçekli plan tadilatı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 295 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.