Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 291 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 291

Rapor Tarihi: 17.05.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8601 sayı, 28.04.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 16.12.2015 tarih ve 8063 sayılı Eyüp Belediyesi İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü yazısı.

b) 18/01/2017 tarihli ve 1336 sayılı yazı.

c) 27/04/2017 tarihli ve 8509 sayılı yazı.

d) 13/01/2017 tarihli ve 1137 sayılı yazı.

e) 14/04/2017 tarihli ve 72705 sayılı yazı.

f) 16/04/2017 tarihli ve 201740185761 sayılı yazı.

g) 20/04/2017 tarihli ve 77140 sayılı yazı.

İlgi a) yazı doğrultusunda Eyüp İlçesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında yol kaydırılmıştır. Eyüp ilçesi 301 ada 2 parsel 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K7 rumuzlu 700ki/ha.lık konut alanında kalmakta olup, 17.12.2004 tt.li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon İmar Planında kısmen yol kısmen bitişik nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Eyüp ilçesi 301 ada 21 parsel 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K7 rumuzlu 900ki/ha.lık konut alanında kalmakta olup, 17.12.2004 tt.li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon İmar Planında kısmen yol kısmen bitişik nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Tarafımızca 301 ada 2 ve 21 parsel sayılı yere 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi b), c) ve d) müdürlük görüşleri, e), f) ve g) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "...konunun Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi..." denilmektedir.

İlgi c) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "İlgi yazınızda belirtilen 301 ada 2-21 parsellerin 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili Müdürlüğümüz görev ve yetki sorumluluğunda herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında "Söz konusu plan tadilat teklifi incelendiğinde Müdürlüğümüzce de uygun olacağı değerlendirilmiştir." denilmektedir.

İlgi e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi f) İSKİ yazısında 6 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp İlçesi, Rami Mahallesi, 301 ada, 21 parsel meri planlarda B-4 yapılanma şartlarında Konut Alanında, 2 parsel ise B-3 yapılanma şartlarında Konut Alanı ve 7.00m genişliğinde yol alanında kalmakta olup, imar yolu oluşturulurken 2 parselin küçük bir kısmının 21 parsel bitişiğinde bırakıldığı ve bu durumun uygulamada sorun oluşturacağından bahisle 7.00m genişliğindeki yolun 21 parsel sınırına getirilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi; bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüp İlçesi, 301 ada 2 ve 21 parsel sayılı yerde 7.00m genişliğindeki yolun 21 parsel sınırına getirilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), e), f) ve g) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, teknik sınır düzeltmesi olduğu için oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2017 tarih ve 291 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.