Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 07

RAPOR TARİHİ: 07.06.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih ve 11019 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 10.06.2005 tarih ve 2005/48 sayılı Meclis Kararı.

Eyüp Alibeyköy-Akşemsettin Mahallesi 148 ada, 1-2-3-9 ile 122 ada, 332 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Devlet Hastanesi yapılması şartıyla yeşil alana terkinli olan (eski 148 ada, 2 parseli) kadastral boşluk kısmı İstanbul Valiliği İl sağlık Müdürlüğü adına olmak üzere 49 yıllığına ilgi(a) Meclis Kararı ile tahsis edilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Söz konusu parseller ve kadastral boşlukların bulunduğu alanda plan fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi yapılacağından kadastral boşluk olan yeşil alana terkinli(eski 148 ada, 2 parsel) yerde İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına olan 49 yıl süreli tahsisin iptal edilmesi hususu 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Alibeyköy-Akşemsettin Mahallesi 148 ada, 1-2-3-9 ile 122 ada, 332 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Devlet Hastanesi yapılması şartıyla yeşil alana terkinli olan (eski 148 ada, 2 parseli) kadastral boşluk kısmın, söz konusu parseller ve kadastral boşlukların bulunduğu alanda plan fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi yapılacağından kadastral boşluk olan yeşil alana terkinli(eski 148 ada, 2 parsel) yerde İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına olan 49 yıl süreli tahsisin iptal edilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

İmar ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 07 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.