Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 89 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 89
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1250 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1250 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Konu: askıya çıkan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon uygulama imar planına itiraz
151 ada 76 parsel sayılı yerimizle ilgili olarak askıya çıkan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon uygulama imar planında 1/1000 söz konusu arsam 187 m2 oturumlu h:9,50 blok nizam imar uygulamasında kaldığı bilgisini aldık söz konusu imar planı ile ilgili olarak,
- Planda öngörülmüş olan şekliyle benim arsamın 3 tarafından imar yolu bağlantısı ön görülmüş ve 3 taraftan imar yolu bağlantısı yapılmış fakat söz konusu hali hazırda 4. Karanfil sokak aktif olarak 82 parsele kadar gelmektedir. Arsamın üst tarafında 151 ada 71 parsele yol ulaştırılmış. Ve halihazırda da 1. Meltem sokak olarak şuan kullanılmaktadır. Ve yine 151 ada 77 parseldeki (4,6,8,10) kapı numaralı evler yolunu 151 ada 79 parselde 2. Leylak sokak olarak kullanmakta ve her türlü İski, Elektrik, Telefon, İgdaş ve asfalt vb. yaşamsal haklarını burada kullanmaktadır. Fakat askıya asılan planda bu yol kaldırılarak 77 parselde yol vermek için benim arsamda yol açılması öngörülmüştür. Söz konusu yerde arazı kotları vs düşünüldüğünde 1. Meltem sokağın Zambak sokağa bağlamasının zor olduğu ve belediyemiz açısından maliyetli ve meziyetli bir iş olduğu görülmektedir. Ayriyetten herhangi bir itfaiye ambulans hizmetininde bu şekilde bir sokak yapılaşmasında hizmet görmesi düşünülemez.
Ayrıyetten 1. Meltem sokak, 2. Zambak sokağa bağlanmıştır ve benim 584 m2 kargir ev vasıflı binam yolda kalmaktadır. Burada Zambak sokağın Leylak sokağa bağlanması doğru bir çalışma olacaktır yerindeki filiyatta asfalt ve insanların kullanımı da bu şekildedir. Mevcut 2. Leylak sokağın kapanması ve 79 parsel imar yapılaşması yaptığında belediyemiz tarafından asfalt, kanallar, elektrik çevre düzenlenmelerinin maliyetlerinin hepsi heba olacaktır. Bu şekli ile bakıldığında insanların hali hazırda kullanımlarıda göz önünde bulundurularak planlama düzenleme getirilmesi daha doğru olacaktır.
Ayrıca
- 151 ada 71 parsel 456 m2 tapu alanı 188 m2 oturum 0,41
- 151 ada 72 parsel 567 m2 tapu alanı 205 m2 oturum 0,36
- 151 ada 74 parsel 538 m2 tapu alanı 215 m2 oturum 0,40
- 151 ada 75 parsel 544 m2 tapu alanı 184 m2 oturum 0,34
- 151 ada 77 parsel 466 m2 tapu alanı 213 m2 oturum 0,46
- 151 ada 82 parsel 201 m2 tapu alanı 103 m2 oturum 0,51
- 151 ada 81 parsel 119 m2 tapu alanı 65 m2 oturum 0,55
- 151 ada 80 parsel 166 m2 tapu alanı 71 m2 oturum 0,42
- 151 ada 68 parsel 493 m2 tapu alanı 184 m2 oturum 0,37
- 151 ada 76 parsel 585 m2 tapu alanı 187 m2 oturum 0,31
Yukarıda yüzde ortalamalarıyla yaklaşık blok imarların listesini verdiğim gibi bu ada da en az bina yapılaşması oranı bize verildiği ortadadır. Ortalama 0,40 gibi olan bir oranda bizim oranımız %9 az olduğu bariz bir şekilde görülmektedir. 1/5000 lik planda aynı yapı yoğunluğu verilmesine rağmen imar hakları eşit paylaşmamıştır.
Ve yine 151 ada 71 parsel 76 parsel ve 75 parsel yapılar birbirine aynı hizada blok önerilmiş, aynı hizada olması şehircilik adına hoş olmayan bir durum pencereler ve birbirine olan güneş kazanımları vb. etkiler azalmaktadır. Dolayısı ile 76 parselde ki blok yapılaşması hem o yol planının ve hem de blok oranının büyütülmesi ile birlikte blok şeklinin de okul alanına doğru kaydırılmasını doğru olacağını düşünüyoruz.
Sonuç olarak;
1. Mevcut yolların uygulamadaki gibi korunması (elektrik, su, igdaş, iski, belediye hizmetleri, asfalt vb.) şekli ile korunması ve bizim parselimizden yola terkin azaltılması,
2. 1/5000 lik planda aynı yoğunluk getirilen bölgede bize blok imar yapılaşmasında aynı adadaki diğer parsellere nazaran daha az imar uygulaması aldığımız için imar hakkımızın emsal parsellere nazaran aynı haklarımızın verilmesi hususunu,
3. 71,76,75 parsellerin blok şekillerinin birbiri ile hizalı olduğundan cephe pencere güneş vb. etkenlerde düşünülerek okul alanına doğru kaydırılması hususunu bilgilerinize arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 151 ada, 76 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsedilen 151 ada, 71, 74, 75, 77, 82 ve 81 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve kısmen yol alanında kalmaktadır.
Ayrıca; İlgi itiraz dilekçesinde bahsedilen 151 ada, 80 ve 72 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında ve kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve kısmen yol alanında kalmaktadır.
Ayrıca; İlgi itiraz dilekçesinde bahsedilen 151 ada, 68 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 400 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 89 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.