Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 101 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 101
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1656 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 11.12.2014 tarih, 1656 sayılı dilekçe

03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Köyü, Davutpaşa mevkii Uygulama İmar Planının bir kısmına ait, 13.11.2014 tarihinde asılarak ilan edilen, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına aşağıdaki gerekçelerle Malik Müvekkilim Mustafa Özcanoğlu adına itiraz etmekteyiz:
1) Revizyon uygulama imar planı içinde Mustafa Özcanoğlu’na ait 3 pafta 91 parsel ile 2 pafta 37, 54, 55, 57, 61, 76, 78, 79, 80, 86, 92, 182, 457 nolu parseller bulunmaktadır. (Ek 1 Tapu Senet suretleri)
2) 18.12.2007 t.t.li Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının, Mülkiyeti Müvekkilime ait, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz, Davutpaşa mevkii 3 pafta 91 parsel ile 2 pafta 37, 54, 55, 57, 61, 76, 78, 79, 80, 86, 92, 182, 457 sayılı parsellere ilişkin olarak açmış bulunduğumuz Plan İptal Davasında, İstanbul 10.İdare Mahkemesi 05.02.2010 tarih ve 2008/1021 E. 2010/110 K.sayılı kararı ile, “…davacıya ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve koruma altına alınan yeni su kaynağı ile yine davacıya ait su depolama tesisleri arasında su isale hattının bulunması ve imar planı ile getirilen yolların bu hattın varlığını tehdit edecek ve kirletecek nitelikte olması nedeniyle uygulama imar planında su isale hattını takip edecek bir şekilde 7 ve 5 m. Genişliğinde yollar açılmasının… anılan taşınmazlar yönüyle dava konusu uygulama imar planında çağdaş şehirleşme ilkeleri ve plan yapım esaslarına ve dolayısıyla hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline ve Yürütmenin Durdurulmasına karar vermiş olup, Dosya halen Tashih-i karar aşamasında Danıştay’dadır.
Eyüp Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2011 tarih ve M.34.6.EYÜ.0.15/S-2873 sayılı Davutpaşa halihazır Revizyonu hakkında Ekte sunduğumuz yazısında görüldüğü üzere; arazide ölçüm ve tesbit çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, Davaya konu itirazlarımızın tekrar gündeme gelmemesi ve Revizyon İmar planı yapılırken kolaylık sağlanması için, tarafımızdan Bölgedeki tüm Su kaynakları ve isale hatlarıyla ilgili koordinat ve yer bilgileri, Görevli Personele bizzat yerinde gösterilerek, ibraz edilmiş idi. Ancak, ilan edilen Revizyon Uygulama İmar Planında, yine 27.10.2007 onay tarihli eski halihazır haritaların baz alınarak, sunduğumuz bilgilerin haritaya aktarılmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple, 78 parsel sayılı taşınmaz kenarından geçirilmiş olan 7 m lik yol İsale hattımız ile çakışmakta olup, bahsi geçen Mahkeme Kararı gerekçesine ve Yürütmeyi Durdurma Kararına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle 78 parsel sayılı taşınmaz kenarından geçirilmiş olan 7 m lik yolun kaldırılmasını talep ederiz.
3) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında “Derenin sağında ve solunda 25 er metre olmak üzere toplam 50 metre alan dere yapı yaklaşma sınırıdır” denmektedir. Ancak, harita üzerinde bu alan 65 metre olarak gözükmektedir. Bu durumda 18.12.2007 t.t.li Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planında 50 metre olarak kesinleşen dere koruma alanı işbu revizyon planı sınırları içersinde kalan alanda 65 metreye çıkartılarak çelişki yaratmakta olup, uyumsuzluğa ve eşitsizliğe yol açmaktadır. Ayrıca Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında “… dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren…” ifadesinde dere duvarından ifadesinden herhangi bir şey anlaşılmamaktadır. Parsellerimizin dere kenarında herhangi bir duvar bulunmamaktadır. Bu nedenle Plan notundaki dere duvarı ifadesinin silinmesi, ifadenin “dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere aksından itibaren…” olarak tesbitin yapılması gerekmektedir. Plan notundaki bu ifadenin (dere duvarından) kaldırılarak, revizyon imar planındaki çizimin de 2007 t.t.li imar planında olduğu gibi, dere aksından itibaren sağlı sollu 25 metre belirlenecek şekilde çizilmesini talep ederiz.
4) Ayrıca, İmar planlarında çok ciddi kadastral kayma ve sapmalar mevcuttur. Parseller gerçek yerlerinden 20-30 metreye varan sapmalarla gösterilmektedir. Bu şekil hatası giderilmeden yol ve parsellerin konumları yanlış olacaktır. Nitekim 78 No.lu parselimizin sınırları kuzeybatı güneydoğu istikametinde yaklaşık 15 metre kaydırılmıştır. Bu sapma ve kaymaların düzeltilerek imar planlarına işlenmesini talep ediyoruz.

NETİCE VE TALEP
Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, Eyüp İlçesi Davutpaşa mevkii Uygulama İmar Planının bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planının, itirazlarımız göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini saygı ile arz ve talep ederiz.”denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda söz konusu 78 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında kalmakta olup; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı dere ve dere koruma sınırında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu planın plan notlarında “78 ve 79 parsel sayılı yerler arasındaki kadastral boşluk yoldan ihdas ve tevhit edilmeden uygulama yapılamaz.” denilmektedir.
28.05.2012 tarih, M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-277362 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısında “…bahse konu plan sahası kenarından geçen Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.” denilmektedir.
Ayrıca söz konusu 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı Plan Notlarında konu ile ilgili “3) Davutpaşa Deresi’nin yağmursuyu toplama havzası 240 ha’ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından/aksından itibaren derenin sağında ve solunda 25’er m. olmak üzere toplam 50 m. alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı”dır. Dere ıslah uygulamasından sonra İSKİ Genel Müdürlüğünce verilecek sınırlara göre yeni yapı yaklaşma sınırına uyulacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 101 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.