Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.02.2015 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 09
RAPOR TARİHİ : 04.02.2015
İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 277 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli yürütülebilmesi için ihtiyacımız olan 1 adet kamyonun (Üzerine 26 metre sepet platformu yapılmak üzere) 5393 sayılı Belediye Kanununun 85 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine (Ek cümle: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.) istinaden alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli yürütülebilmesi için ihtiyacımız olan 1 adet kamyonun (Üzerine 26 metre sepet platformu yapılmak üzere) alınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe Komisyonunun 04.02.2015 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.