Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 104 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 104
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1569 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 01.12.2014 tarih, 1569 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 11/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede,” Eyüp İlçesi, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1.000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 13.11.2014 -15.12.2014 tarihleri arasında askıya çıkmıştır. Söz konusu askıdaki planda yaptığım incelemede;
Davutpaşa mevkii 319 ada 1 parsel nolu taşınmazımın 18.12.2007 t.t.’li plandan farklı olarak istikametlerdeki değişikliklerden taşınmazımdan tekrardan terk çıkarılmıştır. Taşınmazımın istikametini bir önceki plandaki istikamete uygun olarak düzeltilmesi için, ekli bilgi paftasında gösterdiğim şekli ile askıdaki plana itiraz etmekte olup, gereği arz ederim.” denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda söz konusu 319 ada 1 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında kalmakta olup; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin bir kısmı E:0.25 Hmax:6.50 yapılaşmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında, bir kısmı dere koruma sınırında kalmaktadır.
18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin durumunu gösterir plan örneği yazımız ekindedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 319 ada 1 ve 2 parsellerin etrafından geçen 5 m.lik yol için mevcut kadastral yola ve 18.12.2007 t.t.li plana göre istikametin düzeltilmesi tadiliyle itiraz oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 104 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.