Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 95 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 95
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1294 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1294 sayılı dilekçe.
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 60 pafta, 217 ada, 67, 68, 69 ve 70 nolu parsellerin malikiyiz.
Söz konusu parsellerimiz 20.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında kısmen “Park Alanı”nda kısmen “Konut Alanı”nda (500kişi/ha) ve kısmen de “Eski Eser” alanların da kalmaktadır. 3271 m2 büyüklüğünde ki 217 ada 69 parselimizin yaklaşık 1360 m2 (yaklaşık %42) si bu planda “Park Alanı”nda kalmaktadır. 120 m2 ve 112 m2 büyüklüğünde ki 217 ada 67 ve 70 parsellerimiz ise “Eski Eser” alanında yer almaktadır.
13.09.2014 tarihinde Eyüp Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’nde askıya çıkan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında söz konusu parsel alanımızın kısmen “Park Alanı”nda kısmen de “Konut Alanı”nda(E:1.20) ve kısmende “Eski Eser” alanlarında kalmaktadır. 3271 m2 büyüklüğünde ki 217 ada 69 parselimiz yaklaşık 1889 m2(yaklaşık %58) si bu planda “Park Alanı”nda kalmaktadır. 120 m2 ve 112 m2 büyüklüğünde ki 217 ada 67 ve 70 parsellerimiz ise “Eski Eser” alanında yer almaktadır.
Söz konusu parsellerimizin 10.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planında ki “Park Alanı”nda kalan kısmi ile askıda bulunan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı arasında ciddi bir fark olduğu görülmektedir. Toplamda 3683 m2 olan parsellerimizin; 1/5000 Ölçekli K.A.N.i..Planında yaklaşık 1889 m2 (%52) si “Park Alanı”nda kaldığı görülmektedir.
1/5000 Ölçekli K.A.N.i.Planı ile 1/1000 Ölçekli K.A.R.U.i.Planı arasında ki uyumsuzluğun çözülmesi ve mağduriyetin giderilmesi açısından söz konusu parsellerimizin “Park Alanı”nda kalan kısmının 1/5000 Ölçekli K.A.N.i.Planında ki sınırlarının korunarak yapılaşmaya uygun hale getirilmesini talep etmekteyiz. Parsel alanlarımıza ilişkin itirazımızın değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 217 ada 67-68-70 parsel sayılı yerler, 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/ha konut alanında 69 parsel sayılı yer kısmen yeşil alanda kısmen de 500 kişi/ha konut alanında kalmaktadır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda konusu yerlerden 67 ve 70 parsel sayılı yerler Tescilli kayıp eser SMÖ alanında, 68 parsel blok çizili H:NOT yapılanmalı konut alanında, 69 parsel ise kısmen E:1.20 H:9.50 yapılanmalı konut alanı kısmen de yeşil alanda kalmaktadır.
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 217 ada 69 parsel sayılı yerde park alanında kalan kısım 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda genişletilmiştir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 1/5000 ölçekli imar planına uygunluğu açısından oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 95 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.