Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 103 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 103
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1680 sayı, 31.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 15.12.2014 tarih, 1680 sayılı dilekçe
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 18.12.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın bir kısmının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 12.09.2014 tarih, 2014/1352 sayılı kararı ile uygun bulunarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde, 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “13/11/2014 tarihli Eyüp Davutpaşa mevkii uygulama kısmına ait 1/1000 ölçekli revizyon imar planına aşağıdaki sebeplerden dolayı itiraz ediyorum.
1- Planın bölge Şehircilik ve planlama ilkelerine coğrafi ilkelere aykırı olmasından
2- Genişletilecek yolların nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olacağından bölgenin ormanlık alanda kalmasından be nüfus yoğunluğunu arttıracağından
3- 3265 nolu uhtemde bulunan parselin de etkileneceğinden ve bu parselden geçen doğalgaz altyapısınınında etkileneceğinden
4- Ayrıca eski 101 ve 97 parselleriminde planlardan etkileneceğinden söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarına itiraz ediyorum.
Gereğinin yapılması hususunu arz ederim.”denilmektedir.
03.04.2006 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Kemerburgaz Davutpaşa Mevkiisi Nazım İmar Planı’nda 325 parsel sayılı yerin bir kısmı 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında, bir kısmı dere koruma sınırında, 97 ve 101 parsel sayılı yerler spor özel spor alanında, küçük kısımları 100 kişi/ha meskun düşük yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 3265, 97 ve 101 parsel sayılı yerler; 13.09.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisine girmemektedir.
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında verilen yapılanma değerleri ve fonksiyonlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda belirlenmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; bahse konu itiraz plan dışı sahada kaldığından uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 103 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.