Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 91 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 91
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1138 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 25.09.2014 tarih, 1138 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Konu: 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 Ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na İtiraz hakkında
Düğmeciler Mahallesi 181 ada 5 parselde bulunan binada kat malikiyim. 12.09.2014 tarihinde askıya çıkartılan 21.07.2014 t.t li 1/100 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 181 ada 5 parselin “konut alanında” kaldığını ve “blok nizam hmaks:9.50 yapılaşma şartları” olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.
181 ada 5 parsel üzerinde ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmiş olan ruhsatlı ve iskanlı olan yapı 2 bodrum + 1 zemin kat + 3 normal kat ( toplam yükseklik H: 12:50 metre) tan ve toplam inşaat alanı 1320 m2 ile 11 bağımsız bölümden oluşmaktadır 181 ada 5 parselde yer alan yapının son katı yazımız Ek-1 de İstanbul Belediye Meclisinin 13.02.1979 tarih ve 27 sayılı kararı doğrultusunda yapılan proje tadilatı ile tam kata iblağa edilmiş ve H:12,50 metre olarak onaylanmış ve bu şekliyle binaya iskan verilmiştir. ( Ek-2 İskan belgesi ve ruhsat)
Bununla birlikte 13.2.1979 tarih ve 27 sayılı meclis kararına göre çekme katların tam kata çevrildiği söz konusu meclis kararının eklerinde konu ile ilgili olarak İmar Ve İskan Bakanlığının 22.2.1979 tarih ve 340133341 sayılı yazısında İstanbul Belediye Meclisinin 13.2.1979 günlü kararı ile yapılması istenilen İstanbul belediye sınırları içinde onanlı imar planlarında çekme ve çatı katların tam kata iblağı hakkındaki değişiklik teklifi denilmektedir. (EK-3) anlaşıldığı üzere İmar Ve İskan Bakanlığı söz konusu meclis kararına istinaden üst ölçekli 1/25.000 ölçekli plan hazırlanmış olup İstanbul belediyesi üzere 29.02.1979 tarihinde zabıt tuttuğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda 181 ada 5 parselde bulunan ruhsatlı ve iskanlı yapının üst ölçekli planlara ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmadığı ve kazanılmış imar hakkının yok sayıldığı görülmektedir. 181 ada 5 parselde bulunan binanın ruhsat ve iskanda belirtilmiş olan yapılaşma şartlarının koruması gerekmektedir.
Söz konusu 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli plan şehir planlama disiplini açısından mekanın sadece fiziksel boyutu ele alınarak yapılmış planlama alanındaki sosyal ekonomik ve psikolojik boyutları göz ardı edilmiştir bilindiği üzere İstanbul 1. Derece deprem bölgesinde kalmakta olup herhangi bir afet durumunda 181 ada 5 parselde yer alan binanın yıkılması ile planda verilen yeni imar hakkı ile sadece 11 kişi yaşayabilecektir mevcutta yaşayan nüfusun evsiz kalması durumunda gelecekte sosyal yapının yaşayacağı psikoloji travma ve bunun mekanda yaratacağı olumsuzluklar göz ardı edilmektedir 21.07.20104 t.t.li 1/1000 ölçekli planda ve plan raporunda desantralize edilmesi planlanan nüfusun nerede ve nasıl konut ihtiyacının sağlayacağını belirlenmemiş bu konuda politika ve stratejilerini ortaya koymamıştır bu durum var olan sorunları daha da arttırarak farklı neden olacaktır.
Bununla beraber 181 adanın batısında ve kuzeyinde yer alan 182 adadaki 22 parselde 15.03.2012 tarih ve 547 sayılı İstanbul büyükşehir belediye meclisi kararı ile kabul edilen 19.03.2012t.t.li düğmeciler mahallesi 182 ada 22 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı bulunmaktadır söz konusu parsel kentsel sit alanı dışarısında olmakla birlikte kentsel sit alanına sınır oluşturmakta olup 5226 sayılı kanunun 1. Maddesi ve 27/1072006 tarih ve 26329 sayılı resmi gazetede yayınlanan kültür ve turizm bakanlığı kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu nun 720 sayılı ilke kararı ile 19.04.1996 tarih ve 420 sayılı ilke kararına göre söz konusu parsel kentsel sit alanının etkileşim sahası içerisinde kalmaktadır. 15.03.2012 tarih ve 547 sayılı İstanbul büyükşehir belediye meclisi kararı ile de bu parselle ilgili olarak parselle bulunan binaların Hmaks: 7 kat uygulanır arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir düzenlenmiş zemin tabi zemin olarak kabul edilecektir . denilmektedir. Böylece söz konusu parselde 7 katlı ve emsal: 1,5 yapılaşma şartları ile yapılar yapılabilecektir bu kapsamda İstanbul büyükşehir belediye meclisinin vermiş olduğu emsal karar değerlendirildiğinde : ruhsatlı ve iskanlı 181 ada 5 parseldeki yapının kazanılmış olan imar hakkının yok sayılması kentsel sit alanını doğrudan etkileyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararları ile çelişki oluşturmaktadır. Bu durum planlama ve şehircilik ilkelerine usul ve yasaya açıkça aykırı düşmektedir.
Bu doğrultuda kentsel sit alanlarının etkileşim sahaları ile alakalı 27.10.2006 tarih ve 26329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 720 sayılı ilke kararı ile 19.04.1996 tarih ve 420 sayılı ilke kararı ve 5226 sayılı kanununun 1 maddesi birlikte değerlendirildiğinde: etkileşim sahasında alınan her türlü plan kararı kentsel sit alanını doğrudan etkilemekte olup emsal oluşturmaktadır. Bu kapsamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında verilen yapılaşma hakları değerlendirildiğinde 181 ada 5 parsel açısında mağduriyet oluşturmakta olup planlamanın eşitlik ve hakçalık ilkeleri göz ardı edilmiştir.
181 ada 5 parselde bulunan yapının siluete etkisi değerlendirildiğinde yazımız ekinde sunulan ek- 4 paftada hava fotoğrafı üzerinde yapılan uzaklık ölçümlerine göre: söz konusu parselin doğrusunda vezir tekkesi bulunmakta olup 181 ada 5 parselde bulunan binanın vezir tekkesine olan uzaklığı 20 metredir ancak planda 4 kat yapılaşma verilen (pafta 2 rumuzu ile gösterilen alan) Eyüp bulvarı üzerinde bulunan en yakın binanın tekkeye olan uzaklığı ise 3 metredir bu kapsamda değerlendirildiğinde; kat yüksekliği daha fazla verilen alanların sivil mimarlık örneklerine ve eski eserlere olan yakınlığı çok daha fazla olmasına rağmen yapılaşma hakları daha yüksek tutulmuş olup durum 181 ada 5 parsel açısından mağduriyet oluşturmaktadır.
Sonuç olarak yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak 181 ada 5 parselde bulunan ruhsatlı ve iskanlı binanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında müktesep hakkının korunması ve mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir bu kapsamda da 21.07.2014t.t.li 1/1000 ölçekli planda 181 ada 5 parsel için belirlenen Hmaks: 9.50 yağılaşma şartının iptal edilecek Hmaks: 12.50 olarak plana işlenmesi ya da plana ait plan notlarına binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda ruhsatlı ve iskanlı binalara ait müktesep hakların korunacağına dair bir plan notunun ilave edilmesi talep edilmektedir.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 181 ada, 5 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu plana ait plan notlarının I-3 no’lu maddesinde “Sit Alanlarının siluetinin korunması için; plan eki Envanterde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, bina yüksekliği Eyüp Sultan Bulvarı’ndan cephe alan ilk sıra parsellerde Hmaks:12.50mt.’yi, planlama alanı bütününde Hmaks:9.50mt’yi aşamaz.” denilmektedir.
Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yolda, kısmen de H=9.50 m. blok çizili konut alanında kalmaktadır. Ayrıca parselin bir kısmının üstünden Vakıf Kırkçeşme İsale Hattı geçmekte olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli planın I.39. nolu plan notu maddesinde “İstanbul I Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.10.1996 Gün Ve 8061 Sayılı Kararı Gereğince; Kırkçeşme İsale Hattı üzerinde kalan parsellerde ve bu hattın her iki tarafında 15’er m mesafe içindeki sahalarda, Eyüp Belediyesi KUDEB denetiminde uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 13.09.1979 t.t.li 1/1500 ölçekli Eyüp Koruma Planında H=9,50 m. olduğundan ve Koruma Kurulu kararlarına da aykırılık taşıdığından söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 91 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.