Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 96 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 96
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1558 sayı, 01.12.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.12.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ:
a) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 06.02.2014 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2013/173 sayılı Meclis Kararı ve eki önerge
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih, 62956595.310.06/340-35048 sayılı yazısı
c) İBBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih, 71777267-41858 sayılı yazısı
d) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih, 21362969-310.01/268593-Bno:788 sayılı yazısı
e) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 22.04.2014 tarih, 2427852-310.01.04.01-149175 sayılı yazısı
f) 05.05.2014 tarih, 2014/S-215 sayılı yazımız
g) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 05.06.2014 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2014/54 sayılı Meclis Kararı
h) İBBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 09.07.2014 tarih, 71777267-136144 sayılı yazısı
i) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih, 21362969-310.01/751261-2289-145397 sayılı yazısı
j) 27.08.2014 tarih, 2014/959 sayılı yazımız
k) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2014 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2014/118 sayılı Meclis Kararı
l) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 21.11.2014 tarih, 21362969-310.01/1175284-3499 sayılı yazısı
Yeşilpınar Mahallesi, Sancak Sokak, Saya Mevki, 491 ada, 9 parsel sayılı arsanın cephe aldığı yolun genişliği değiştirilmeden, ekteki bilgi paftasına göre köşe kırıklığının giderilmesi ve karşı tarafa kaydırılması ile ilgili önerge İlgi a) Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.
Hazırlanan plan değişikliğinin tasdik sınırı içindeki alanın bir kısmı 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda K6 800 kişi/Ha yoğunluklu konut alanı ve 15.00 m. genişliğinde yol alanında, bir kısmı ise 19.05.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında gecekondu önleme bölgesi sınırları içinde, Taks:0.35 Hmax=15.50 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen de 15.00 m. genişliğinde yol alanında kalmaktadır.
Hazırlanan plan değişikliğinin tasdik sınırı içindeki alanın bir kısmı 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda Taks=0.66, Hmax=12.50 m. yapılanmalı konut alanı ve 15.00 m. genişliğinde yol alanında, bir kısmı ise 19.05.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında gecekondu önleme bölgesi sınırları içinde, Taks:0.35 Hmax=15.50 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen de 15.00 m. genişliğinde yol alanında kalmaktadır.
Söz konusu önerge doğrultusunda tarafımızca yol genişliği değiştirilmeden; planlarda ki 15.00 m.’lik yolun kuzey yönüne doğru ötelenerek, yolun bir kısmının konut alanına alınması ve diğer tarafta da planlarda konut alanında kalan kısmın yol alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili, İlgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri alınarak, İlgi f) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş, İlgi g) Meclis Kararı ile “…kurum görüşlerinin değerlendirilmesi için Müdürlüğü’ne iadesi..” şeklinde karara bağlanmıştır.
Tarafımızca 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili, Mesken Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşleri tekrar alınmıştır.
İlgi h) Mesken Müdürlüğü görüşünde; “…Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 491 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yolun genişliği değiştirilmeden, ilgi yazı ekindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği incelenmiştir. Söz konusu plan değişikliğinde yolun, tasarrufu Müdürlüğümüzde olan 487 ada, 10 parsele kaydırıldığı görülmüş olup, bu parselde proje ihalesi yapılmış olan kentsel dönüşümde kullanılmak üzere konut çalışması yapılmaktadır. Bu nedenle hazırlanan plan değişikliği tarafımızca uygun görülmemektedir….” denilmektedir.
İlgi i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün Ulaşım Kararı bölümünde; “… tadilat teklifinin 15.00 m.’lik yol geometrisini bozduğu belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır…” denilmektedir.
Konu, İlgi j) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisi’ne tekrar sevk edilmiş, İlgi k) Meclis Kararı ile “…yolun fiili kullanıma göre revize edilerek Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden görüş alınması için Müdürlüğü’ne iadesi...” şeklinde karara bağlanmıştır. Söz konusu meclis kararına istinaden Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden tekrar görüş talep edilmiş olup, ilgi l) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün Ulaşım Kararı bölümünde; “…
- İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
- Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
Brüt alanı 75m2’ye kadar (brüt alan ≤ 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
Brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2 < brüt alan<150m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark
Brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan≥150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.” şeklinde plan notu eklenmesi ,
hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
Önerge gereği hazırlanan 491 ada, 9 parselin cephe aldığı yola ilişkin plan tadilatı ile ilgili, İlgi (a) Meclis Kararı ve ekleri, İlgi g) ve k) Meclis Kararları, ilgi (b), (c), (d), (e), (h), (i), (l) kurum görüşleri yazımız ekinde olup konunun uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 491 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğini oybirliğiyle ekteki bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 96 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.