Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 25 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 25
RAPOR TARİHİ : 02.02.2015
İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 2015/S-20 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: a) 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”
b) 07.02.2013 tarih ve 48282894.604.99-730 sayılı İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü yazısı
c) 04.07.2013 tarih ve 1508 sayılı KTVKK Kararı
2863 sayılı K.V.K.Kanunun 12. Maddesine dayanılarak çıkarılan ve 08.11.2012 gün, 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte “Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin %10 u nispetinde “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.” Denilerek yönetmeliğin esasları belirlenmiştir.
2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ilgi b) yazı ile Belediye’mize uygulanması için gönderilen ve ilgi c) karar ile onaylanan “Eyüp Sultan Bulvarı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Cephe Rehabilitasyonu Projesi’nin” hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu projede yer alan yapıların cephelerinin yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Sultan Bulvarı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Cephe Rehabilitasyonu Projesi ile ilgili “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 25 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.