Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 83 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 83
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1142 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 25.09.2014 tarih, 1142 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi Kanuni Sokak adreste; 31 Pafta/192 Ada/40-41 Parsellerde bulunan yerimizin oturumu değişen imar planından kaynaklı olarak 84 m2’den 67 m2’ye düşmüştür. Bu paneller için tevhiden imar durum alınmış olup ekte sunulmuştur. Komşu parselimiz olan 68 parselin istikameti yeni imar planına uymamakla birlikte; eski eser ve komşu parselden dolayı yolun genişleme imkanı yoktur. Mevcut istikamet ekli evrakta gösterilmiştir. Yeni imar planına uyulacaksa dahi kayıp alanımızı arka bahçemizden talep etmekteyiz ve yenilenen imar planına itirazımızı sunmakta olup ekli bilgi paftasına göre aslındaki planın düzeltilmesini talep ediyoruz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 192 ada, 40-41 parsel sayılı yerler; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yol, kısmen de blok çizili 67 m² (yaklaşık) H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. 192 ada, 40-41 parseller meri olmayan 25.03.1994 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen yol, kısmen de blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …”
Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz, rapor eki bilgi paftasında görüldüğü üzere tadilen oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 83 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.