Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 84 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 84
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1308 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1308 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Nişanca Mahallesi Otakçılar Caddesi No 41 üzerindeki 153 Ada 35 parsel üzerindeki evimizin ilgili yenileme alanı projelerin netleştirilmesi, netleşemiyor ise parsel bazlı inşaat hakkımızın verilmesi hususunda askıdaki plana itiraz etmekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”denilmektedir.
5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun doğrultusunda Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel meclisinin ve belediyelerde belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenerek, Bakanlar Kurulu Kararı’nca onanmaktadır. 153 ada, 35 parselinde içinde bulunduğu yenileme alanı 30.04.2010 gün ve 2010/405 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile onanmıştır. 153 ada, 35 parsel; 11.11.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı tadilatında ve 21.07.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Eyüy I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yenileme alanında kalmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli plana ait plan notlarında “30.04.2010 gün ve 2010/405 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Nişanca mahallesinde yer alan Yenileme Alanlarında; 5366 sayılı yasa ve yönetmelikleri geçerli olup, ilgili mevzuat çerçevesinde Yenileme Kurulunca onaylanacak avan projelere göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz yenileme alanında kaldığından oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 84 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.