Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 29 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 29
RAPOR TARİHİ : 02.02.2015
İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 275 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında;
“İlgi : İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 08/01/2015 tarih ve 47909374.16886.(61143).2014/88 sayılı talep yazısı.
İlgi yazıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari, 2 adet binek araca ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda” (b) fıkrasında ise “Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir” denilmektedir.
Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari, 2 adet binek aracın Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 29 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.