Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 98 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 98
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1122 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 23.09.2014 tarih, 1122 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “İslambey Mahallesi, 190 ada, 45 parseldeki binanın mülk sahibiyim. Binamın oturulacak durumda olmadığından dolayı mecburen kentsel dönüşüme sokmak zorunda kaldım. Binanın taşıyıcıları bitmiş ve tadilatla kurtarılacak durumu yok. Arsa 44 m2 üzerindeki bina arsanın tamamını kullanmış. Yeni imar durumuna göre arka cepheden tahmini 2.5 m çekiliyor. Bu durumda benim yapabileceğim inşaat brüt 30 m2’ye düşmektedir. Duvarları ve merdiven sahanlığını çıktığımızda inşaatta kalan net 18 m2’ye düşmektedir. Yan parsel olan 43 parsel yada 44 parsel ile tevhid olabilme durumum hiç yok. 43 parsel tarihi eser, 44 parsel yeni bina. Bu durumda orayı ne kullanabiliyorum ne tadilat yapabiliyorum nede inşaat yapabiliyorum. Bu beni çok mağdur etmektedir. Mağduriyetimin giderilmesi için taban alanımın 40 m2’ye çıkarılması beni mağduriyetten kurtaracaktır. Bu kapsamda askıdaki plana itiraz etmekteyim. Gereğinin yapılması hususunda arz olunur.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 190 ada, 45 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda tescilli SMÖ alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili (yaklaşık 30 m2 oturumlu) Hnot yüksekliğe sahip konut alanında kalmakta olup, söz konusu plana ait plan notlarının I.20. maddesinde “Tescilli eski eser parseli bitişiğinde blok çizili parsellerde; eski eser yapının H:9.50 m.’yi geçmemek koşulu ile plan paftalarında “HNOT” simgesiyle gösterilen yükseklik değerini belirlemede Koruma Bölge Kurulu yetkilidir.” denilmektedir.
Söz konusu parsel meri olamayan, 25.03.1994 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda tescilli yapılar alanında kalmaktadır.
190 ada, 43 parsel sayılı yer; ; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen yolda kalmaktadır.
190 ada, 44 parsel sayılı yer ise; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda tescilli SMÖ alanında ve 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda tescilli SMÖ yapılar alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı, oybirliğiyle ekli bilgi paftasındaki şekliyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 98 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.