Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 92 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 92
Rapor Tarihi : 21.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1155 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 29.09.2014 tarih, 1155 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Müdürlüğünüz tarafından yeni yapılan planlarda şirketimize ait Pierre Loti içinde 30 ada 4-5 parsellerde bölge ihtiyacı için kamuya açık yer altı katlı otoparkı yapılması ve bu alanlarda konaklama yapılması halinde; yapılanma maksimum TAKS 0,40 H:9,50m yapılması ile EMSAL 1.20, H.max 9,50 olup; konut alanlarına ilişkin plan notlarının geçerli olduğu belirtilmiştir.
Ancak bölgenin konaklama ihtiyacı ve gelen misafirlerin konfor beklentileri H max 9,50mt ile 3 kat yeni 1.20 emsali benimseyerek karşılanması imkansız görünüyor. Zira min 60 cm kiriş, taze hava ve eksoz kanalları, yatay iklimlendirme boruları, elektrik tavaları (zayıf ve kuvvetli akım) ile yangın spring boruları ile asma tavan yüksekliği artacağından katlar arasında B.A döşeme ve yatay tesisat kaybı min 80 civarında olacaktır. Önerilen imarda ise zemin kat için 3.50mt diğer katlar için ise 3.0mt gibi brüt katlar öngörülmektedir. İstanbul Büyükşehir imar yönetmeliği yapı içi mekanları madde 8,02de ise konaklama alanlarında oda net yüksekliğinin min 2,80cm olması isteniyor.
30 ada 4-5 parselimiz yakından ilgilendiren ve tarafınızdan hazırlanarak askıya çıkarılan son plan notlarındaki bu haksızlığın tarafınızdan düzeltilerek, max kot belirtilmeden zeminin net 4,50mt diğer iki normal katın ise net 3,50mt olarak düzenlenmesi yani H max 11.50mt’ye çıkarılmasını şirketimiz ve bölgenin, özellikle yabancı konukların nitelikli bir konaklama mekanı kazanması için yeniden düzenlenmesini talep etmekteyiz ve plana itiraz etmekteyiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 30 ada, 4, 5 parsel sayılı yerler; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda Konut+Konaklama Tesis Alanı’nda ve Yeraltı Otopark Alanları’nda kalmaktadır. Söz konusu planın plan notlarında “I-3. Sit Alanlarının siluetinin korunması için; plan eki Envanterde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, bina yüksekliği Eyüp Sultan Bulvarı’ndan cephe alan ilk sıra parsellerde Hmaks:12.50mt.’yi, planlama alanı bütününde Hmaks:9.50mt’yi aşamaz. Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında, Kentsel Tasarım Projelerinde; Envanter ve sit alanı silueti, doğal çevre, anıt eser-komşuluğu ve görsel etki alanları vb. özellikler göz önünde bulundurularak irtifalar belirtilen değerlerin altında verilebilir.”denilmektedir. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı TAKS=0,40 H=9,50 yapılanmalı Konut+Konaklama Alanı’nda ve YOP alanında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
Ayrıca 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Konut + Konaklama Alanlarına İlişkin “III.2.6.3. Bu alanlarda Konaklama yapılması halinde; yapılanma maksimum TAKS:0.40 H:9.50 m.’dir. Konut yapılması halinde ise Emsal:1.20, Hmaks:9.50 m. olup, “A” ile işaretli konut alanlarına ilişkin plan notları geçerlidir.” ve “III.2.6.2. Pierre Loti içinde; 30 ada 4-5 parsellerde, bölge ihtiyacı için kamuya açık yeraltı katlı otoparkı yapılacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 21.01.2015 tarih ve 92 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.