Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Plan Bütçe Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 11

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve 8981 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2019 mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı; 5393 Belediye Kanunu/nun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

1.GELİR HESABI

BÜTÇE

EK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Vergi Gelirleri

115.644.668,53.-TL

0,00.-TL

102.855.821,57.-TL

%,88,94

Teşeb.ve Mülk. Gelirleri

92.994.004,43.-TL

0,00.-TL

79.102.611,11.-TL

%85,06

Alınan Bağış.ve Yardımlar

3.633.490,10.-TL

0,00.-TL

6.905.450,00.-TL

%190,05

Diğer Gelirler

118.289.857,34.-TL

0,00.-TL

116.903.246,58.-TL

%98,92

Sermaye Gelirleri

55.823.034,02.-TL

0,00.-TL

24.810.129,17.-TL

%44,44

TOPLAM

386.385.054,42.-TL

0,00.-TL

330.577.258,43.-TL

%85,55

Red ve İadeler

-500.000,00.-TL

4.519.799,93.-TL

%903,91

TOPLAM

385.885.054,42.-TL

0,00.-TL

326.057.458,50.-TL

%84,49

AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Borçlanma

- 5.885.054,42.-TL

0,00.-TL

% 0

2.GİDER HESABI

Eyüpsultan Belediyesi 2019 Yılı Kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇEN YILDAN DEVROLAN

BÜTÇE

EK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Personel Giderleri

40.797.326,45.-TL

0,00.-TL

40.492.820,25.-TL

%99,25

Sosyal Güv.Dev. Primleri

8.944.862,43.-TL

0,00.-TL

5.411.711,16.-TL

%60,50

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.867.827,02.-TL

258.986.341,76.-TL

0,00.-TL

248.045.412,00.-TL

%95,77

Faiz Giderleri

4.496.277,47.-TL

0,00.-TL

11.421.882,22.-TL

%254,02

Cari Transferler

15.408.213,93.-TL

0,00.-TL

17.814.854,85.-TL

%115,61

Sermaye Giderleri

2.168.432,13.-TL

29.330.761,32.-TL

30.807.001,70.-TL

%105,03

Yedek Ödenek

22.036.216,64.-TL

0,00.-TL

-

TOPLAM

6.036.259,15.-TL

380.000.000,00.-TL

0 ,00.-TL

353.933.682,18.-TL

%93,15

3.Eyüpsultan Belediyesinin 31.12.2019 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyeleri-nin toplamı 7.332.836,80.-TL olduğu,

4.Eyüpsultan Belediyesinin 31.12.2019 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 40.714.445,89.-TL olduğu,

5.Gelir Hesabının 326.057.458,50.-TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %84,49 ve Gider hesaplarının ise 353.993.682,18.-TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %93,15 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,

6.Ödenek dışı harcama yok/var (yok)

7.2019 Yılında devreden tahakkuk artığının 125.073.408,93.-TL'den ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız