Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 15 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 15

Rapor Tarihi: 07.07.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11981 sayı, 25.06.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.07.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi : a) 06.04.2020 tarihli ve 20200164927 sayılı yazı.

b) 05.05.2020 tarihli ve 69385 sayılı yazı.

07.12.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin UİP değişikliği itirazı yasa gereği 10.03.2020-08.04.2020 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi a) yazı ve ilgi b) yazı eki ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, İlgi a) yazı ve ilgi b) yazı ekinde;

"İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 06.02.2020 tarihli ve 11682-25074 sayılı (11.02.2020 tarih, 74820 sayı ile Yazı İşl. Ve Arşiv Md. kayıtlı) yazınız.

b) 25.03.2019 tarih ve 110984 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazı ile, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mevkii'nde yer alan 446 ada, 17 parselin İdari Hizmet Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 14.11.2019 tarih ve 899 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı ve 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca ve 10.03.2020-08.04.2020 tarihleri arasında askı ve ilan işlemlerine başlanıldığı bildirilmiştir. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin ilgi (b) yazımız ile İdaremiz görüşü bildirilmiş olup, söz konusu görüş yazımızda taşkın alanları ve altyapı tesislerimize ilişkin belirtilen hususlara uyulduğu görülmüştür. Ancak planlama alanı içerisinde meri planlarda İSKİ Alanı olarak ayrılan kısmın korunarak, bu alanda herhangi bir fonksiyon değişikliği yapılmaması gerektiği ilgi (b) yazımızda belirtilmiş olup, söz konusu alanın İdari Hizmet Alanı fonksiyonu içerisinde...

...kaldığı görülmüştür. Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilgi (b) görüşümüzde yer alan şartlara ve yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmekte olup, İdaremiz olumlu görüşü bulunmayan imar planlarının onaylanmaması ve uygulanmaması gerekmektedir. Gereğini arz ederim." denilmektedir. 446 ada 17 parsel, 13.07.2018 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz, 446 ada 17 parsel ve bir kısım tescil harici alana ait NİP değişikliğinde idari hizmet alanında kalmakta olup, söz konusu parsel 07.12.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin UİP değişikliği itirazına ait UİP değişikliğinde E=1.50 Hmax=3kat yapılanmalı idari hizmet alanı ve taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmakta olup, söz konusu 07.12.2019 onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 13.07.2018 onaylı 1/5000 ölçekli plana uygun olarak hazırlanmıştır. TALEP/SONUÇ: 07.12.2019 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu inceleme neticesinde: plan değişikliğinin 1/5000 plana uygun olması ve söz konusu itirazın 1/5000 ölçekli plana ait olması sebebiyle Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin UİP değişikliği itirazına ait UİP değişikliği itirazı oybirliği ile kabul edilmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 15 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız