Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 17

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.06.2020 tarih ve 11383 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 03.04.2020 tarihli ve 32545 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Alibeyköy-Güzeltepe mahallesi, 859 adada 28.11.2017 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Mahallesi Osmanpaşa Çiftliği Mevkii, 859 Ada 128, 129, 130 ve 131 Parseller İle Park ve Yol Alanına İlişkin (T.C. İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 31.05.2017 Gün ve 2017/1367 Sayılı Kararı Gereği Hazırlanan) Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalan yerde, yazı ekindeki koordinatlı planda A ile işaretli 122,63 m2'lik kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle 25 yıllığına irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle meri planda park alanında kalan, Alibeyköy-Güzeltepe mahallesi, 859 adada, yazı ekindeki koordinatlı planda işaretli 122,63 m2'lik kısımda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca Alibeyköy-Güzeltepe Mahallesi, 859 adada, teklif ekindeki koordinatlı planda işaretli 122,63 m2'lik kısımda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

İmar+Hukuk Ortak Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 17 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız