Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 25 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 25

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 11717 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 22.06.2020 tarihli ve 12133 sayılı yazı.

İlgi dilekçe ile Hasan ALAS(38434844020) ve Ali PAKYILDIZ(41416504140), hissedarı bulunduğu 237569-5 İstanbul Ticaret sicil numaralı Alapa İnşaat Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketindeki hisselerinin tamamını Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na ivazsız olarak hibe etmek istediğini beyan etmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Şirket Kurulması" başlıklı 70. maddesinde "Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir" hükmü yer almaktadır.Yine mezkur kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. Maddesi i bendinde "....6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklardan ayrılmaya , sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek " hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen ilgili hükümler doğrultusunda;Alapa İnşaat Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Belediye adına hissesinin tamamını ivazsız hibe olarak almak için Belediye Başkanı Deniz KÖKEN'e yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olup 24.02.2020 tarihinde 237569-5 sicil numarası ile tescil ve ilan edilen Merkez Mahallesi Eyüp Caddesi Korallar İş Merkezi Apt No:8/44 Gaziosmanpaşa adresinde bulunan Alapa İnşaat Otomotiv Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 16.06.2020 tarihli dilekçe ile belediyemiz ivazsız ve şartsız olarak devretmek istedikleri anlaşılmıştır. 6102 sayılı Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirketin hibe yoluyla şartsız ve bedelsiz olarak belediyeye devri ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/l fıkrası gereğince Belediye Başkanının kabulü ile mümkündür.

İşbu devir 5393 sayılı Kanunun 38/l fıkrası kapsamında olması hasabiyle meclis kararı olmaksızın Belediye Başkanı tarafından yapılacağından teklifin Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 25 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.