Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 20 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 20

Rapor Tarihi : 07.07.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11978 sayı, 25.06.2020 tarihli yazısı.

06.07.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 09.03.2020 tarihli ve 20200117191 sayılı yazı. b) 09.03.2020 tarihli ve 51048 sayılı yazı. c) 27.03.2020 tarihli ve 60876 sayılı yazı. Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 198 ada 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazlar 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında 17 parsel Yol Alanı, 16 parsel kısmen 500 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı kısmen ise Yol Alanı lejantında kalmaktadır. 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında 17 parsel Tescilli Yapı, 16 parsel Emsal:1.20 H:9.50 yapılanmalı Konut Alanı lejantında kalmaktadır. Tarafımızca 198 ada 16 ve 17 parsel sayılı yerlerde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi a), b) ve c) kurum görüşleri alınmıştır. İlgi a) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında; "… belirtilen şartlara uyulması kaydıyla ilgili Belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir. İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "… söz konusu çeşmenin 198 ada 17 parselde onaylı projesine göre restore edildiğinde, sokağı daraltacağı ve dönüşleri zorlaştıracağı ve çeşmenin zarar görebileceği belirtildiğinden 2019/4596 sayılı Kurul Kararı gereği Dökmecibaşı Süleyman Ağa Çeşmesinin 198 ada 16 parselde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına işlenmesi bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır. " denilmektedir. İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "… söz konusu 1/1000 ölçekli UİP değişikliği konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk bilgileri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir."...

...denilmektedir. Düğmeciler Mahallesi 198 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Dökmecibaşı Süleymanağa Çeşmesi'nin Kurul Kararı gereği meri 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili, İlgi a), b) ve c) kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 198 ada 16 ve 17 parsel sayılı taşınmazları kapsayan imar planı teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 20 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız