Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Tarife Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 11890 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesi "Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir" hükmü gereği vergi ve harç dışında kalan ücretlere ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ek tarife yeniden düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ek tarifesinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız