Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+Plan Bütçe+Kültür ve Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE+KÜLTÜR VE TURİZM+ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Etüd Proje Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve 10438 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Etüd Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 14.02.2020 tarihli ve 3009 sayılı Hibe Desteği Talep Yazısı

b) 23.03.2020 tarihli ve 7998 sayılı Eyüpsultan Belediyesine Ödenek Tahsisi Yazısı

c) 11.05.2020 tarihli ve 9352 sayılı yazı.

Eyüp Sultan Camii ve çevresinin mimarlık ve şehircilik kuralları çerçevesinde kent estetiğine katkıda bulunması, kamusal alanlarını çevreleyen bina cephelerinin rehabilite edilmesi, kentin gelişiminin desteklenmesi ve pekiştirilmesi, kötü görünüm arz eden bina cephelerinin, klima ve çanak anten gibi eklentilerden arındırılması, tanıtım panoları ve reklam

uygulamalarının Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesi, bina cephelerine siluet bazında renk alternatifi önerilerinin getirilmesi ve bina cephelerinde bozulan doğrama oranlarının düzenlenmesi ile kentsel kalitenin arttırılması ve görsel kirliliğin ortadan kaldırılarak tarihi dokuya uygun şekilde cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda Müdürlüğümüzce; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulama çalışmaları başlayacak olan, kent dokusunun korunması ve bir bütünlük sağlaması amacıyla meydanı çevreleyen bina cephelerine ilişkin "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi" hazırlanmıştır. "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi" 2 safhalı ve 5 kısım olarak planlanmış olup, toplamda 284 yapının cephe düzenlemesi ve tadilatı ile Bahariye Yolu ve Oyuncakçılar Çarşısı için dükkân tasarımlarını kapsamaktadır. 1. safha 1, 2 ve 3. kısımlardan oluşmaktadır. 1. kısım; Fahri Korutürk Caddesi, 2. kısım; Arasta Meydanı ve Kalenderhane Caddesi, 3. kısım; Üçgen Ada olarak adlandırılan Feshane Caddesi, İskele Caddesi, Hasan Hüsnü Paşa Sokak, Kızıl Değirmen Sokak, Kızıl Mescit Sokak cephe düzenlemesi ve tadilatı ile Camii Kebir Sokak (Oyuncakçılar Çarşısı) ve Bahariye Yolu üzerindeki dükkânların yeni tasarımlarını içermektedir. 2. safha ise 4 ve 5. kısımlardan oluşmaktadır. 4. kısım; Zalpaşa Caddesi, 5. kısım; Abdurrahman Şeref Bey Caddesi, Arpacı Hayrettin Sokak ve Alaca Tekke Sokağı cephe düzenlemesi ve tadilatını içermektedir.

Teknik çizimleri ve yaklaşık maliyet hesaplamaları hazırlanmış olan proje için, Belediyemiz, 14.02.2020 tarihinde İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne "Eyüpsultan Cami ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon İşi"nde kullanılmak üzere ilgi (a) yazıda belirtildiği gibi 14.696.108,70 TL hibe desteği talebinde bulunmuştur.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından ilgi (b) yazıda iletilen, 12.03.2020 tarih ve 11/372 sayılı karar ile Belediyemize belirtilen miktardaki hibe ödeneğin tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

TALEP/SONUÇ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesindeki "(Ek fıkra: 16/5/2012 - 6306/17 md.) Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir." hükmüne haizdir.

Bu kapsamda; Müdürlüğümüzce hazırlanan "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi''nin, uygulama maliyeti 14.696.108,70 TL olan 284 adet binanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında, uygulama maliyetinin tamamının İller Bankası tarafından karşılanması suretiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamasının yapılması hususunda karar alınması için yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Etüd Proje Müdürlüğünce hazırlanan "Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi''nin, uygulama maliyeti 14.696.108,70 TL olan 284 adet binanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında, uygulama maliyetinin tamamının İller Bankası tarafından karşılanması suretiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulamasının yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe+Kültür ve Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız