Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Plan Bütçe Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 09

Rapor Tarihi: 07.07.2020

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 12131 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre "Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilaveye veya alınan ödeneğe ek ödenek denilmektedir.

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi 25.10.2019 Tarih ve 25245 sayılı meclis kararı ile kesinleşerek 16.12.2019 tarih ve 31418 sayılı İBB meclis kararı ile onaylanmış olup, 2020 yılı Gelir Bütçemizin 522.000.000,00 TL ve Gider Bütçemizin de 496.500.000,00 TL ve - 25.500.000,00 TL borç ödeme olarak belirlenmiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle Belediye Bütçemizde olağanüstü harcamalar söz konusu olmuştur ve bundan dolayı bütçe kalemlerinde sapmalar meydana gelmiş olup, Gider bütçemizde 60.000.000,00 TL ek maliyet oluşmuştur. Bununla birlikte Belediyemizin diğer kurumlarla yapmış olduğu hibe sözleşmeleri neticesinde 60.000.000,00 TL hibe krediler sağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Gelir kaleminde hibe sözleşmelerinden doğacak 60.000.000000 TL' lik artışa karşılık Gider bütçemizin de 60.000.000,00 TL arttırılmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu bedelin ek ödenek olarak verilebilmesi hususunda; Konunun belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde: Gelir kaleminde hibe sözleşmelerinden doğacak 60.000.000000 TL' lik artışa karşılık Gider bütçesinin de 60.000.000,00 TL arttırılması ve bu bedelin ek ödenek olarak verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız