Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 19

Rapor Tarihi : 07.07.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12431 sayı, 01.07.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.07.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi: 01.07.2020 tarih, 12431 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ile

“23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarının Özel Hükümler, Konut Alanları başlığı altında bulunan;

-33. Maddeye otel ibaresi eklenerek; "İlgili kurumlardan uygun görüş almak koşuluyla planda belirtilen yapılaşma şartlarında konut kullanımına ayrılan parsellerde özel veya kamuya ait yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi ile otel, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark, özel spor vb. binaları yapılabilir." şeklinde düzenlenmesi,

-34. Maddeye sonradan eklenmiş olan "Konut alanlarında maks TAKS:0.30'dur." ibaresinin kaldırılarak; "İstanbul İmar Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Genel İlkelerin 5. Madde 6.Bendinde geçen "Çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60'ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır." ibaresi geçerlidir." eklenmesi,

-38. Madde olarak "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve/veya Kent Estetiği Komisyonu'nca onaylanacak mimari projesine göre; yönetmelikteki blok arası mesafeleri aşmamak koşulu ile, kent estetiğini destekleyici nitelikte ve blok boyunca olmayacak şekilde, binalarda mimari tasarımı destekleyen, bina taşıyıcı sistemi dışına yapılan çıkmalar emsal haricidir." notunun,

Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Plan Notları başlığı altına;

-68. Meri İl İmar Yönetmeliği ile 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

-69. İmar planlarına esas olan güncel jeolojik-jeoteknik etüt raporunda yerleşime uygun ve önemli alanlarda kalan yerlerde belirtilen kat önerileri ve diğer hususlara uyulacaktır.

-70. Yerleşime Uygunluk Çalışması bulunmayan yerlerde, ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılıp, hazırlanacak rapor yetkili kuruma onaylatılmadan, yapılaşma içeren planlamalar yapılmayacaktır.

-71. İmar planlarına esas olan güncel jeolojik-jeoteknik etüt raporuna göre Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar olarak değerlendirilen yerlerde yapılaşma içeren planlamalar yapılmayacaktır.

maddeleri eklenmesine yönelik plan notu tadilat teklifi hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: 23.11.2016 t.t'li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planında plan notu tadilatına ilişkin plan paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 23/11/2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup; oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız