Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 18 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 18

Rapor Tarihi: 07.07.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12430 sayı, 01.07.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.07.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi: 01.07.2020 tarih, 12430 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ile “19.03.2005 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 43. Maddesi ile ilgili olarak meri plan ve plan notu geçmişi incelendiğinde, söz konusu plan notunun enerji nakil hattı geçen parsellerin planda belirlenen inşaat hakkını kullanamaması veya köşe parsellerin yapı yaklaşma mesafelerine uyarak minimum piyes ölçülerini sağlayamamasından doğan vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yazıldığı görülmektedir. Fakat uygulamada amacı dışında kullanıma açık olması sebebiyle; "PARSEL SAHİPLERİ TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ HALİNDE; PLAN YAPILANMA KOŞULLARININ YÖNETMELİKTEKİ MİNİMUM PİYES ÖLÇÜLERİNİ SAĞLAMADIĞI VE/VEYA 42. MADDEYE GÖRE HAZIRLANAN ADA ETÜDÜNDE BELİRLENMİŞ MİNİMUM ÇEKME MESAFELERİ İÇERİSİNDE PLANDA VERİLEN YAPILAŞMA KOŞULLARINI KULLANAMAYAN PARSELLERDE, ENERJİ NAKİL HATTINDA KALDIĞI İÇİN İNŞAAT HAKKININ KULLANILMADIĞI PARSELLERDE, 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANDA VERİLEN YOĞUNLUK DEĞERLERİ (….KİŞİ/HA ) AŞILMADAN TAKS VE KAT ADEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. YAPI NİZAMININ BELİRLENMESİNDE EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINMAK KAYDI İLE EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR." şeklinde düzenlenerek plan tadilatı hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: 19.03.2005 t.t'li Alibeyköy Uygulama İmar Planı, Plan Notunun 43. Maddesinin Düzenlenmesine İlişkin Plan Notu Tadilatı pafta ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 19/03/2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Uygulama İmar Planı”na ait Plan Notlarının 43. Maddesi ile ilgili plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup; oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 18 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.