Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 169 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 169
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1297 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih, 2204 sayılı itiraz yazısı
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi yazı ile yasal askı süresi içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “21.07.2014 t.t li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı yasa gereği 12.09.2017-13.10.2014 tarihleri arasında müdürlüğünüz kat koridorunda askıya alınmıştır. Tarafımızca askıda bulunan plan incelenmiş olup halihazırda fiili yol olarak kullanılan alanların imara açıldığı tespit edilmiştir. Doğalgaz, elektrik,su kanalizasyon vs. hatları gibi alt yapısı oluşan ve eki bilgi paftasında işaretlenen Çayır Sokak , Barika Sokak, Çimen Sokak, Alp Sokak, Özkan Sokağının planlara imar yolu olarak işlenmemesi telafisi mümkün olmayan hasarlar doğuracağından itiraz etmekteyiz. İlgi itirazlarımızın incelenerek gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde bahsi geçen fiili yollar, 20.10.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında ve 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda da A rumuzlu E=1.20 H=9.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Ayrıca itiraza konu yollar özel mülkiyete konu parseller üzerinden geçmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mevcut altyapılı fiili yolların korunması amacıyla ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi planlara işlenmesi oybirliğiyle tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 169 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.