Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 173 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 173
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1310 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1310 sayılı dilekçe.
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Sayın başkanım, Baba Haydar Camii Sokak Yaman Apartmanı No:8 adresinde ikamet etmekteyim. Oturmakta olduğum binanın arsası babama aitti. İnşaat yapılacağı zaman inşaat izni verilmesi karşılığında arsamızın bir kısmının çocuk parkı yapılmak üzere Belediyenize terk edilmesi şart koşulmuş, ancak babam Mustafa Yaman bu duruma itiraz ederek, sadece yeşil alan olarak kullanılmak üzere izin vermiştir. Çocuk parkı yapılmasına itiraz etmiş ve kabul etmemiştir. Kayıtlarınızda da çocuk parkı olması için herhangi bit imza bulunmamaktadır.
Aradan geçen yıllar boyunca Belediyeniz söz konusu alanla hiç ilgilenmemiş ve yeşillendirme çalışması yapmamıştır. Bahçenin bakımı, yeşillendirilmesi, sulanması gibi işlemler apartman sakinleri tarafından yapılmıştır. Ancak 2 ay önce gelen görevliler bizim diktiğimiz ağaçları kesip yerine çocuk parkı yapmıştır. Bu durumdan Baba Haydar Camii Sokağında ikamet edenler ve Yaman apartmanı sakinleri ciddi anlamda rahatsız oluyoruz. Yapmış olduğunuz park amacı dışında kullanılmakta, geceleri tinercilerin, gündüzlerin lise öğrencilerin barınağı haline gelmiştir. Parkın binamıza çok yakın mesafede olması bizi çok rahatsız etmektedir. Konu ile ilgili daha önce vermiş olduğumuz dilekçeler dikkate alınmadı. Gerekli incelemelerin yapılarak söz konusu parkın kaldırılmasını istemekteyiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 134 ada 53 parsel bitişiğinde yer alan alan 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu yer; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yeşil alanda kalmaktadır ve söz konusu yer kadastral boşluktur.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; adı geçen parselin dilekçe sahiplerinin istekleri doğrultusunda yeşil alan olduğundan, itiraz reddi uygun görülmüş olup, yeşil alan üzerindeki çocuk parkı oyuncaklarının kaldırılması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yazılması oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 173 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.