Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 172 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 172
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1262 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1262 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “ İstanbul ili Eyüp ilçesi Merkez Mahallesi Balıkçı Bakkal Sokak no: 42 ve tapuda kain; 43 pafta, 27 ada, 31 parsel sayılı yerimize ait Eyüp Koruma Amaçlı 1. Etap Revizyon Uygulama imar planında 12 Eylül 2014 tarihinde askıya asılmış olan planda söz konusu yerimize 340.50 m2 tapu alanının yaklaşık 60 m2’si blok nizam konut imarlı alanında, yaklaşık 160 m2’si yol alanında, yaklaşık 120 m2’si yeşil alanda kalmaktadır. Söz konusu çevrede verilmiş imar yapılaşmalarında; 27 ada 32 parsel, 81 parsel, 35 parselin tamamında imar verilmiş, 36 parselin 15 m2’si yeşil alan kısmına imar verilmiştir. Çevredeki imar hakları göz önünde tutulduğunda mağdur olduğumuz görülmektedir. Ayrıca söz konusu yerin arazi yapılaşması, fiili durumdaki arazi kotları, o bölgede o ihtiyacın olamayacağı ve %40 istimlaktan fazla alan istimlağı yapıldığından dolayıda mağdur olduğumuz bu yönüyle de görülmektedir.
Sonuç olarak arsamızda yapılan uygulamanın iptalini veya arkadaki yeşil alan olarak belirtilen yerin bir kısmının terklerinin yapılması ve ekte ki krokide belirttiğimiz gibi arkadaki yolun cep kısmına imar hakkı verilmesini; tarafınıza bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 27 ada, 31 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen de park alanında kalmakta ve 27 ada 32 parsel üzerindeki 17.12.2009 tarihinde 3086 karar ile tescil kararı kaldırılan sivil mimari örneğinin bir kısmı söz konusu parsel içerisine girmektedir.
27 ada, 31 parsel sayılı yer; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yol, kısmen blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen de park alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu 27 ada, 31 parselde 15.01.1977 tarih 9591 sayılı Gay. Esk. Es. Ve Anıtlar Y.K.B karar tescil kaydı bulunmakta olup, 09.07.1981 tarih 12973 sayılı Gay. Esk. Es. Ve Anıtlar Y.K.B kararı ile tescil kaydından çıkarılmıştır.
İlgi dilekçede emsal gösterilen 27 ada 32, 81, 35 ve 36 parsel sayılı yerler 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise 27 ada 32 parsel sayılı yer blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, 27 ada 81 parsel sayılı yer blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve küçük bir kısmı yol alanında, 27 ada 35 parsel sayılı yer blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve küçük bir kısmı yol alanında, , 27 ada 36 parsel sayılı yer blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında, kısmen park alanında ve küçük bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi oy çokluğu ile tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 172 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.