Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 177 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 177
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1204 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 08.10.2014 tarih, 1204 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “İstanbul, Eyüp, İslambey mah 31 pafta 192 ada 20 parsel sayılı taşınmazımın da içinde bulunduğu 1/1000 ölçekli Eyüp1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında askıya çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Askıdaki planda söz konusu parselimin yapılanma şartlarının bir önceki 1/1000 ölçek imar planındaki yapılanma şartlarına göre azaltılarak mağdur edilmiş bulunuyorum. Söz konusu parselime belediyenizden almış olduğum 23.08.2007 tarih ve 4009 sayılı imar durumuna göre anıtlar kurulundan gerekli karar çıkararak 07.11.2008 tarih ve 422906 onay koduyla YAPI RUHSATI almış bulunuyorum . Tasdikli mimari projede taban oturumu olan 53,70 m2 oturma alınımın şu anda askıda olan revizyon planına göre oturumun 42m2 düşürülmüştür. Burada görüleceği üzere büyük bir hak kaybına uğramış bulunuyorum. Şöyle ki: kentsel dönüşüm kanuna göre vatandaşa yapılana ile ilgili binanın oturumu ve toplam inşaat alanıyla artış verilmesine rağmen bizler tarafınızdan yapılmış olan plana göre mağdur edilmiş durumdayız. Eyüp belediyesi yetkililerin bu plan yapılırken plan değişikliği ile mağdur edilmeyeceğimizi, yeni haklar verileceğini söyledikleri halde yapılan bu olduğumuzu düşünüyoruz plana ek olan notlarıyla da yapılaşmayla ilgili daha da kısıtlanmış bulunuyoruz. (Komşum 21 parsel sahibi Selahattin Gündoğdu ile arsalarımızın birleşme hususunda karşılıklı olarak tam bir mutabakatımız bulunmaktadır. Arsalarımızın birleşmesi imar artışı sağlayacaksa ve tek bir blok halinde bina yapılabilirse planın bu yönde de incelenmesi.) Askıdaki planın tarafınızdan tekrar tetkit edilerek mağduriyetimizin giderilmesini talep eder itirazımızın kabulünü arz ederim. (Not: Ekteki bilgi paftasında gösterildiği şekilde planın değiştirilmesi için)” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 31 pafta, 192 ada, 20 ve 21 parsel sayılı yerler; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yol, kısmen de blok çizili (20 parsel yaklaşık 43 m2 ve 21 parsel yaklaşık 59 m2 oturumlu) H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmakta olup parsellerin bir kısmının üstünden Vakıf Kırkçeşme İsale Hattı geçmektedir. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli planın I.39. nolu plan notu maddesinde “İstanbul I Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.10.1996 Gün Ve 8061 Sayılı Kararı Gereğince; Kırkçeşme İsale Hattı üzerinde kalan parsellerde ve bu hattın her iki tarafında 15’er m mesafe içindeki sahalarda, Eyüp Belediyesi KUDEB denetiminde uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
Söz konusu parsel, meri olmayan 25.03.1994 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=9.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 177 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.