Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 165 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 165
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.1207 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 08.10.2014 tarih, 1207 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Konu: 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan ve 12-09-2014 ile 13-10-2014 tarihleri arasında askıya çıkan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itirazımızdır.
Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi 31 pafta, 191 ada, 54,55,56,57,58,59,60,61 ve 62 parseller “Eyüp Surp Asdvazazin Ermeni Kilisesi Arakelyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı” mızın mülkiyetindedir.
Vakfımıza ait parsellerin tamamı 20/12/2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı tasdik hududu içinde kalmaktadır. Bu parsellerden 54 ve 55 sayılı parseller parsel tamamında “T” simgeli Ticaret Alanları lejantında 56,57,58,59,60 ve 61 sayılı parsellerimiz ise kısmen “T” simgeli Ticaret Alanları lejantında, kısmen de Park ve Dinlenme alanları ile Yer altı Otoparkı Alanları lejantında kalmaktadır. 62 sayılı parselimizin tamamı ise Park ve Dinlenme alanları ile Yer altı Otoparkı Alanları lejantında kalmaktadır.
Ancak halen Eyüp Belediye Başkanlığında askıya çıkan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında söz konusu 31 pafta, 191 ada. 54,55,56,57,58,559,60 ve 61 sayılı parsellerin tamamı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “ Pazar Alanı”na alınmıştır. Halbuki 20/12/2014 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli 1 Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama Meclislerince görüşülüp 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Eyüp Belediye Meclisince onaylanmış, Büyükşehir Belediye Meclisince de tadilen uygun görülerek İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Bu planlar hazırlanırken Kurum Görüşleri talep edilmiş olup plan, kurum görüşleri göz önüne alınarak ve 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanmıştır. İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/06/2011 tarih ve B.16.0.KVM.4.3400.10.-1552 sayılı görüş yazısında: “…1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi ve 26.07.2007 tarih ve 25887 sayılı resmi Gazetede yayınlanan “ Koruma Amaçlı İmar Planları Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” ve Koruma Amaçlı İmar Planları Teknik Şartnamesi dikkate alınarak hazırlanması, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş her türlü yapıların, tarihi Kırkçeşme Su Yollarına ait galeri hatlarının planda gösterilmesi, plan notlarının açık bir şekilde belirsizlik ve tanımsızlık içermeyecek şekilde Kurulumuz izni olmadan uygulama yapılamayacağına ilişkin plan notunun eklenmesi, ayrıca planlama ve uygulama çalışmaları esnasında 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan yer altı/yer üstü korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına rastlanması durumunda Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereği…” talep edilmiştir.
Bu görüş doğrultusunda hazırlanan planlar Büyükşehir Belediye Meclisince 15/03/2013 tarihinde görüşülmüş ve tadilen uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisince Uygun görülen bu planlarda yukarıda izah edildiği şekilde parsellerimizin tamamını birlikte düşündüğümüzde: 54 ve 55 sayılı parseller parsel tamamında “T” simgeli Ticaret Alanları lejantında, 56,57,58,59,60 ve 61 sayılı parsellerimiz ise kısmen “T” simgeli Ticaret Alanları lejantında, kısmen de Park ve Dinlenme alanları ile Yer altı Otoparkı Alanları lejantında kalmaktadır. 62 sayılı parselimizin tamamı ise Park ve Dinlenme alanları ile Yer altı Otoparkı lejantında kalmaktadır.
1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı kesinleşmiş ve her türlü itirazı neticelenmiş olup bu plana uygun olarak ve koruma kurulunun görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli planlar Eyüp ve Büyükşehir Belediyeleri meclislerince kabul edildikten sonra 25/05/2014 tarih ve İBB No:96470 sayı ile İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmiştir. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, “ Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” gereği en geç altı ay içinde karara bağlaması gerekirken ve yönetmelikte “ Koruma bölge kurulu, belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edildiği tarihten itibaren koruma amaçlı imar planlarını en geç altı ay içinde karara bağlar.” Denmesine rağmen 18/03/2014 tarihinde 2164 sayılı kararı ile konuyu karara bağlamıştır. Yani altı ay yerine on ay sonra karar verilmiştir.
Koruma Bölge Kurulunun bu kararı plan hazırlanması esnasında sorulan kendi kurum görüşüne uymadığı gibi yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na da aykırıdır. Ayrıca 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı da Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görüldükten sonra İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmiş ve kurulca da uygun görülerek yürürlüğe girmiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve dayanağı bu kanunun 17. Maddesi olan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” incelendiğinde Koruma Kurullarının kanunla ve yönetmelikle verilen görev yetki ve sorumluluklarında planlamada plan fonksiyonunu değiştirme veya belirleme görevi bulunmamaktadır. Her ne sebeptense 2007 yılı başında Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünce başlatılan planlama çalışmalarının başından itibaren 18/03/2014 tarihine kadar vakfımıza ait parsellere planla verilen fonksiyonu uygun gören ve 1/5000 ölçekli planın kesinleşmesinde onayı olan kurul son anda kararından vazgeçmiş ve parsellerimizin tamamını plan bütünlüğü ve parsel şekline bakmaksızın şekli ne olursa olsun yeter ki bu parseller Açık Pazar alanı olsun zihniyetiyle parsellerimizi Açık Pazar alanına alınmıştır. Halkın seçtiği Belediye Meclislerince kabul edilen ve kesinleşmiş olan 1/5000 ölçekli üst plana uygun olan planın fonksiyonunun değiştirilmesi ile plan bütünlüğü bozulmuş kanunun amir hükmü olan üst ölçekli plana uyumluluğu göz önüne alınmamış ve seçilmiş Meclislerin iradesi dikkate alınmaksızın mesnetsiz ve gerekçesiz olarak parsellerimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisinin karşı oyuna rağmen Pazar Alanı’na alınmıştır.
Parsellerimiz içinde herhangi bir tescilli parsel bulunmamaktadır. Vakfımıza ait parsellerin tamamı arsa niteliğindedir. Ayrıca parsellerin hiçbir tescilli bir parselin koruma alanı içine de girmemektedir. Kurul’un aldığı bu kararın dayanağı olmadığı gibi Kurulun bu kararına karşı yönetmelik “ Koruma amaçlı imar planları, değişiklikleri ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edebilirler.” Dediğinden Koruma Yüksek Kuruluna vakfımızca itiraz edilmemektedir. Bu nedenle :
SONUÇ:
a) Eyüp Belediye Meclisine kabul edilen planları gerekçesiz ve mesnetsiz olarak değiştiren, plan bütünlüğünü gözetmeyen İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun bu kararına Belediyece Koruma Yüksek Kuruluna İdare olarak itirazda bulunulması.
b) 21-07-2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plana askı süresi içinde yaptığımız bu itirazların kabulü ile, planın tadil edilerek Eyüp Belediye Meclisince onaylandığı ilk halinin kabulünü, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla saygılarımla arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 191 ada, 54 ve 55 parsel sayılı yerler; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda T ticaret alanında kalmaktadır. 191 ada, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 parseller 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen T ticaret alanında, kısmen Park+YOP alanında kalmaktadır. 191 ada, 62 parsel sayılı yer ise; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda park alanında kalmaktadır.
191 ada, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ve 62 parsel sayılı yerler; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen park alanında, kısmen de Açık Pazar+YOP alanında kalmaktadır.
Tarafımızca hazırlanan, Eyüp Belediye Meclisi’nce uygun görülen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli planda söz konusu parseller 1/5000 ölçekli planda verilen fonksiyonlara uygun olarak 191 ada, 54 ve 55 parseller, blok çizili H=12.50 m yapılanmalı ticaret alanı, 191 ada, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 parseller kısmen blok çizili H=12.50 m yapılanmalı ticaret alanı, kısmen park+YOP alanı ve 191 ada 62 parselde Park+YOP alanı olarak ayrılmış; ancak 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile kısmen Açık Pazar+YOP alanı, kısmen de park alanına alınmıştır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazın 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı plan uygunluğu doğrultusunda talep oybirliği ile tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 165 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.