Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 12 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 12
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve S-51 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında; “Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği'nin 4. maddesi 10. fıkrasında "İdareler, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ile diğer mevzuat hükümleri esas alarak gerçekleştirir." denilmektedir.
Bu itibarla 5393 sayılı Belediye kanunu'nun "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesinde " Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik … ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." denilmektedir.
Bu nedenle “Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım,Onarım ve Temizlik İşi” nin sürekliliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesine göre Ağustos 2015-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde Eyüp İlçesi sınırları içerisindeki park-bahçe bakım, onarım, temizlik işlerine ait hizmet alımı işinin ihale edilebilmesi hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım ve Temizlik İşinin sürekliliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesine göre Ağustos 2015-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde Eyüp İlçesi sınırları içerisindeki park-bahçe bakım, onarım, temizlik işlerine ait hizmet alımı işinin ihale edilebilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 12 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.