Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 13
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2015 tarih ve 748 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Fen İşleri Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizce, Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 18.800.000,00.-TL (On sekiz milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) kredi istenilmesine ihtiyaç hasıl olduğundan;
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 18.800.000,00.-TL (On sekiz milyon sekiz yüz bin Türk Lirası)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususunda bir karar alınması için yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin d bendi ve 15.maddesinin i bendi uyarınca krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe+Hukuk Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.