Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 176 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 176
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014-1716 sayı 29.01.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
02.02.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi:
a) 11.11.2014 tarih ve 1494 sayılı dilekçe
b) 24.12.2014 tarih ve 1716 sayılı dilekçe.
c) İBBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 18.11.2014 tarih ve 40352154-310.01.04/1905-217267 sayılı yazısı.
d) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.11.2014 tarih ve 62956595.310.06/ 1895-219894 sayılı yazısı.
e) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 03.12.2014 tarih ve 21362969-310.01/1222456-3604 sayılı yazısı.
f) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 23.12.2014 tarih ve 24272852-310.01.03 642556 sayılı yazısı.
İlgi a) ve İlgi b) dilekçeler ve ekleri ile Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 sayılı parsellere ilişkin 81 ve 82 parsel arasından geçen 10.00 metrelik yolun 82 parseldeki Konut Alanı ile Park ve Dinlenme Alanları fonksiyonları üzerine kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmektedir.
Eyüp İlçesi, Odayeri Mahallesi, 1 pafta, 81 sayılı parsel; 13.09.2014 t.t.’li 1/5000 ölçekli Odayeri Köyü Nazım İmar Planı tadilatında kısmen yol, kısmen de 50 kişi/Ha yoğunluklu gelişme konut alanında kalmakta iken, 82 parsel ise, kısmen yol, kısmen park ve dinlenme alanlarında, kısmen dere koruma sınırında, kısmen de 50 kişi/Ha yoğunluklu gelişme konut alanında kalmaktadır.
26.09.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Odayeri Uygulama İmar Planını tadil eden 21.06.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında ise; 81 parsel kısmen K rumuzlu Konut Alanı’nda, kısmen de Yol Alanı’nda, 82 parsel kısmen ise K rumuzlu Konut Alanı’nda, kısmen Yol Alanı’nda, kısmen Park Alanı’nda, kısmen Taşkına Maruz Alan’da, kısmen de 2B Orman Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile tasdik sınırı içerisine alınan 81 ve 82 parseller arasından geçerek kuzeydeki 12.00 metrelik yola bağlanan 10.00 metrelik yolun iptal edilerek 82 parseldeki Konut ve Yeşil Alan fonksiyonları üzerine ötelendiği, iptal edilen yolun konut alanına alınarak;
1. Plan Tasdik Sınırı; Eyüp İlçesi, Odayeri Mahallesi Mezarlık Altı Mevkii 1 Pafta 81 ve 82 Sayılı Parsellerin Sınırı Olup, Mer’i Plan Yapılaşma Şartlarında ve Fonksiyon Alansal Büyüklüklerinde Hiçbir Değişiklik Yapılmadan Bu Parsellerin Arasından Geçen Yolun Kaydırılmasını İçermektedir.
2. İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri Alınacaktır.
4. 1/1000 Ölçekli Plan Onanmadan Uygulama Yapılamaz.
5. Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüd ve Raporları Doğrultusunda Uygulama Yapılacaktır.
6. Açıklanmayan Hususlarda Meri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Meri Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir. “ şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısının eki Komisyon Raporu’nda; “Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; planda yapılan imar yollarındaki değişiklik müdürlüğümüz sorumluluğunda olmayıp, yürürlükte olan planlardaki yeşil alan miktarının ve bütünlüğünün korunması ile parsellerin tamamında yer alan donatı alanlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılmak istenmesi durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli görülmesi halinde teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “Eyüp İlçesi, Odayeri Mah, Mezarlıkaltı Mevkii, 1 pafta, 81 ve 82 parsellerin meri plan yapılaşma şartları ve fonksiyon alansal büyüklüklerinde değişiklik yapılmadan 81 ve 82 parsellerin arasından geçen l0.00 m'lik yolun 82 parsel bünyesinde doğu yönüne kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1 /1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, İmar Planlarına uygun olarak gerekli yol terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden cephe aldığı yollardan min. 5.00 m. Yapı yaklaşma mesafesi bırakılması,“Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
• brüt alanı 75m2'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
• brüt alanı 75m2-150 m2arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark
• brüt alam 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 15 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir."şeklinde plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İSKİ) görüşünde; “…Hatlarımızın geçtiği güzergahların imar yolu olarak korunması ve vadi tabanı güzergahında akstan itibaren her iki tarafında 7,.5’ar mt. Olmak üzere toplam 15.00 mt. Genişliğinde bir alanın gelecekte atık su ve yağmur suyu kanalizasyon altyapı tesislerinin yapılabilmesi için yeşil alan olarak planlarda ayrılması; bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi, arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışmanın kesinlikle yapılmaması; kaydıyla ilgi yazı ekinde gönderilen plan değişiklik teklifinde idaremiz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) ve İlgi (b) dilekçeler ve ekleri, ilgi (c) (d),(e) ve (f) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 176 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.