Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 06
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2015 tarih ve 191 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: 12.03.2015 tarih ve 48144 sayılı İ.B.B. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü yazısı.

İlgi yazıda; Njier Cumhuriyeti’nin “İstanbulewa” olarak adlandırılan on bir belediyesi ile İstanbul ilçe belediyeleri arasında işbirliği kurulmasının arzu edildiği belirtilmekte olup, söz konusu eşleştirilme ilçelerin her birine ait nüfus, coğrafi, kültürel, tarihi ve ekonomik veriler dikkate alınarak yapılmış ve ilçemizin Abalak şehri ile kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Buna göre, ilçemiz ile Nijer Cumhuriyeti, Abalak şehri ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçemizin Nijer Cumhuriyeti, Abalak şehri ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.