Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 168 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 168
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1094 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 15.09.2014 tarih, 1094 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Üçşehitler Mahallesi, 63 pafta, 316 ada 55 ve 56 parselli arsalarımızın yeni yapılan Eyüp I.Etap Koruma Planından sonra taban oturum alanımız 170 metreden 130 metreye düşmüştür. 18.12.2013 tarihinde bu arsa için resmi tevhiden imar durumu alınmış olup ve imar durumuna istinaden bu arsaları satın aldım. Yaklaşık 40 metre kare yeni yapılan planlara göre arsamızın taban oturumu düşmüştür. Arsamızın yanındaki ve karşısındaki bütün parsellere iyileştirme yapılmış ancak bizim arsamızın taban oturumu küçültülmüştür ve Planlama Müdürlüğünden aldığımız evraklarda gördük ki bu alanda parsel kayması da mevcuttur. Eski plan paftasında da 10 metre yol gözüküyor ama orda yola terk yok varsa da çok az. Yan tarafımızdki 54 parsel ruhsatlı yeni bina ile istikametimiz aynı olması lazım. Bizim eski imar durumundaki haklarımızın verilmesini istiyoruz. Bu sebepten ötürü planlara itiraz ediyoruz. Bu konudaki mağduriyetimizin giderilmesini istiyor, gereğinin yapılmasını arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 316 ada, 55 ve 56 parsel sayılı yerler; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen yol, kısmen de blok çizili (yaklaşık 130 m2 oturumlu) H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. 316 ada, 55 ve 56 parseller meri olmayan 25.03.1994 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen yol, kısmen de blok çizili (yaklaşık 170 m2 oturumlu) H=9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz eski plana göre hakkını korumak amacıyla tadilen ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 168 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.