Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 164 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 164
Rapor Tarihi : 16.03.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1234 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte
“İlgi ) 09.10.2014 tarih, 1234 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp ilçesi düğmeciler mahallesin de yapılan plan tadilatında 194 ada 8 parsel sayılı yerimizin yola terk m²’sinin çok fazla olmasından dolayı askıda plana itiraz ediyorum. Mevcut planda 5 m. yüksekliğindeki duvarın üzerinde geçen merdiven şeklinde kadastral yol genişletilmiştir. Uygulamada kadastral yol genişletilmiştir. Uygulamada kadastral yolun genişlemesine uygun olmadığı, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Planda geçirilen yolun bahçe duvarımızın korunacak şekilde düzenlenmesi. Not: karşı parselimiz boş arazi bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 194 ada, 8 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 500 ki/Ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı E=1.20 H=9.50 yapılanmalı konut alanında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır.
İlgi itiraz dilekçesinde karşı parsel olarak bahsedilen 196 ada, 1 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda bir kısmı 500 ki/Ha yoğunluklu konut alanında, bir kısmı park ve dinlenme alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bir kısmı konut alanında, bir kısmı park ve dinlenme alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazın ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi oybirliği ile tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 164 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.