Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 179 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 179
Rapor Tarihi : 07.04.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99/466 sayı, 01.04.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.04.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ:
a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.04.2013 tarih, S-3581 sayılı yazısı
b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.07.2013 tarih, 1390 sayılı kararı
c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2013 tarih, S-8642 sayılı yazısı
d) Eyüp Belediye Meclisi’nin 07.11.2013 gün, 2013/244 sayılı Kararı
e) 19.11.2013 tarih, 2013/S-1137 sayılı yazımız
f) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nün 29.01.2014 gün ve 2014-866-18778 sayılı yazısı ve eki 16.01.2014 tarih, 131 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı
g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.02.2014 tarih, S-2125 sayılı yazısı
h) 03.03.2014 tarih, 323 sayılı yazımız
i) Eyüp Belediye Meclisi’nin 08.05.2014 gün, 2014/29 sayılı Kararı
j) 10.09.2014 tarih, 1232 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı
k) 26.09.2014 tarih, 25955148.310.01.04.01/2014/10315-7060-185396 sayılı İ.B.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı
l) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 25.09.2014 tarih, 72177222/310.99/12424 sayılı yazısı ve eki dilekçe
m) 23.10.2014 tarih, 2014/S-1009 sayılı yazımız
n) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün 27.11.2014 tarih, 42303748/11407 TN:1195699 BN:4615 İBBNO:223101 sayılı yazısı
İlgi a) yazı doğrultusunda, Eyüp İlçesi, 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planına ilişkin 21.01.2013 t.t.’li plan notu tadilatında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İlgi b) Kararı ile “Açığa çıkan katlarda kullanılacak emsal hesabına katılmayan alanlar; sığmak, otopark, yangın merdiveni, asansör alanları hariç toplam katlar alanının (emsal alanı) max.%20'sini geçemez.” plan notunun “Eyüp İlçesi, 21.01.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup, teklife konu plan notunun son cümlesinin “Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz.” …” şeklinde düzeltilmesiyle tadilen uygun bulunarak, 1/1000 ölçekli plan paftaları 12.07.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca aynen onanmıştır.
12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yasa gereği 16.09.2013-21.09.2013 tarihleri arasında askıya alınmış olup, İlgi c) yazı ile söz konusu plan tadilatına itiraz edilmiş olup, İlgi d) Eyüp Belediyesi Meclis Kararı ile söz konusu itiraz uygun görülmüştür. Konu İlgi e) yazımız ile incelenmek ve onanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup, İlgi f) yazı eki Meclis Kararı ile “Meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması” şeklinde karara bağlanmıştır.
İlgi g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında “… Uygulamada yaşanacak sıkıntının giderilmesi için ‘…Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz.’ şeklinde tadilen onaylanan notun kaldırılması hususundaki talebimizin yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğü’ne havalesi…” denilmekte olup, İlgi yazı doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği paftaları İlgi h) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisine sevk edilmiş olup, İlgi i) Karar ile uygun görülerek incelenmek ve onanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.
12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli İmar Planı’nda bulunan “ Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz” şeklindeki plan notunun iptaline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi j) kararı ile meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planının muhafazası uygun görüldüğü, İlgi k) yazınız ile tarafımıza iletilmiştir.
Ancak İlgi l) yazı ile “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 2.maddesinde ‘Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar bu yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştirilir. Bu yönetmelikte yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu yönetmeliğin ve ilgili idarelerin kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır’ denilmekte olup emsal ise yönetmeliğin 16.maddesinin 4. Fıkrasında açıklanmıştır. Dolayısıyla ‘Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz’ şeklindeki plan notunun bugün için uygulama kabiliyeti bulunmadığından emsale dahil edilmeyecek mekanların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 4. Fıkrasına göre tetkik edilmesi …” denilmektedir.
12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli İmar Planı’nda bulunan “ Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz” şeklindeki plan notunun İlgi l) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda değerlendirilerek kurum görüşü verilmek üzere İlgi m) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.
Gelen İlgi n) cevabi yazıda “…Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısında plan notunun, bugün için uygulama kabiliyeti bulunmadığından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği maddesine göre tetkik edilmesi ifade edilmiş olsa da, söz konusu uygulamanın yapılabilmesi için meriyetteki planın bu yönde revize edilmesi gerektiği …” denilmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle ve İlgi l) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün ve İlgi n) İBBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün yazıları doğrultusunda “Açığa çıkan katlarda emsal hesabına dahil edilmeyecek alanların toplamı yangın merdiveni hariç katlar alanının %10’unu aşamaz” şeklindeki plan notunun iptaline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı yazımız ekinde olup, konunun yukarıdaki hususlar doğrultusunda incelenerek, 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz, yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 21.01.2013 tarihi ile tadilli 19.03.2015 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notlarında plan notu iptaline ilişkin plan notu tadilatının kabul edilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.03.2015 tarih ve 179 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.