Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 30 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 30
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Hukuk İşleri Müdürlüğünün 05.03.2015 tarih ve 161 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Fethi Çelebi Mah. 17 pafta, 113 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza kamulaştırmasız el atma nedeniyle erimisil ve taşınmaz bedelinin tahsili istemiyle İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/137 Esas sayılı dosyası ile; 16 pafta, ada, 103 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için de İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/40 Esas sayılı dosyası ile el artma bedelinin tahsili ve ecrimisil davası açılmış idi.
Söz konusu davalar devam ederken Eyüp Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2013/179 sayılı kararı ve bu karara istinaden Belediye Encümeninin 18.07.2013 tarih ve 22150408-302-1379 sayılı kararı gereğince Belediyemize ait dava konusu taşınmazlar ile davalı İstanbul Belediye Başkanlığına ait Alibeyköy-Yeşilpınar Mah. 246 pafta, 638 ada, 1 parsel, 84 pafta, 44 ada, 2 parsel satılı taşınmazların karşılıklı takasına karar verilmiş ve İstanbul Büyükşehir belediyesince de aynı kararın verilmesi neticesinde söz konusu taşınmazlar her iki Belediye arasında takas edilerek tapuya tescil edilmiştir.
Her iki davanın tasfiyesi amacıyla yapıldığı düşünülen takas işlemine ilişkin meclis kararında el atma nedeniyle tazminat ve ecrismil davalarından bahsedilmemiş olduğundan takas işleminin ecrimisile ilişkin taleplerimizi de karşılayıp karşılamadığı hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Taşınmazların karşılıklı takası nedeniyle dava konusu taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescilinin sağlanması ile davaların el atma açısından konusuz kaldığında tereddüt bulunmamakta ise de ecrimisil yönünden herhangi bir açıklık bulunmadığından takasın ecrimisil taleplerini de kapsayıp kapsamadığı hususunda belirsizlik olduğu kanaatindeyiz.
Bahse konu Meclis Kararının aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açmış olduğumuz her iki davanın da ecrmisil dahil tümüyle tasfiyesinin amaç edinildiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir.
Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin dava dosyasına sunduğu dilekçesinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 8477 sayılı yazısına atıf yapılarak davanın tümüyle sulhen sona erdiği beyan edilmektedir.
Yukarıda zikredilen nedenlerle; Eyüp Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2013/179 sayılı kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açmış olduğumuz, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/390 (Eski 2007/137) Esas, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/140 Esas sayılı dosyaları ile açılan davaların ecrimisil dahil tümüyle sulhen tasfiye edildiğine dair karar verilmek üzere Meclise havalesi taktirlerinize arz olunur.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2013/179 sayılı kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açmış olduğumuz, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/390 (Eski 2007/137) Esas, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/140 Esas sayılı dosyaları sulh ile sonuçlandırılmış olup, ecrimisil konusunda açılan İstanbul 18.Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/390 Esas sayılı davanın sulhen tasfiyesinın müdürlüğünden geldiği şekliye kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 30 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.