Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 31 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 31
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 408 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine istinaden hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz organizasyon yapısında yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik gereğince hukuki durum ve hizmet özellikleri dikkate alınarak Belediyemiz için uygun görülen C-15 grubunda (31 Müdürlük) tercihli Müdürlükler kapsamında (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLER (B, C ve D VE F1 GRUPLARI) KADRO UNVANLARI listesinden tespit edilen 9 Adet Zorunlu + 13 Adet Tercihli Diğer Müdürlük olmak üzere toplam 22 Müdürlüğe ilave olarak;
a) YAPI KONTROL MÜDÜRÜ unvanlı YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’nün kurulmasını, (Kurumsal Kodu: 46, Fonksiyonel Kodu: 06 2 0) EK: (I) Sayılı Cetvel
b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni kurulacak olan YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’nün uhdesine aktarılacak alt hizmet birimleri yeniden düzenlenmiş olup hazırlanan müdürlük Yönetmeliklerinin dikkate alınarak Müdürlükler arası 2015 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
c) Belediyemizde mevcut 1 adet boş kadronun yetersizliği nedeniyle gerekli olan unvan-derece değişikliğinin yapılmasını, (EK-2)
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetveller ilişikte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 31 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.