Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 283 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 283

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 409 sayı, 06.01.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 08/11/2016 tarihli ve 32173 sayılı yazı.

b) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.09.2016

tarih ve 21362969-310.01/977342-Bno:3375 ibbno:163092 sayılı yazısı.

c) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem Ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 07.09.2016 tarih ve

62956595.310.06/1640-161604 sayılı yazısı ve ekleri.

d) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ)

24.10.2016 tarih ve 24272852-045-E.20160567081 sayılı yazısı ve ekleri.

İlgi a) dilekçe ve ekleri ile Eyüp İlçesi, 1012 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmektedir. Eyüp İlçesi, 1012 ada, 2 parsel; 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda yüksek yoğunluklu konut alanında (600 kişi/Ha) kalmaktadır. Söz konusu parsel 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda blok çizili H=9.50 yapılanmalı konut alanında ve kısmen de yolda kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel tescilli eski eser parsel bitişiğinde yer almakta olup, 21.07.2014 t.t.'li plana ait I.20 nolu plan notu maddesinde "Tescilli eski eser parseli bitişiğinde blok çizili parsellerde; eski eser yapının H:9.50 m.'yi geçmemek koşulu ile plan paftalarında "HNOT" simgesiyle gösterilen yükseklik değerini belirlemede Koruma Bölge Kurulu yetkilidir." denilmektedir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile 1012 ada, 2 parseldeki blok-kütle şekli yeniden düzenlenmiş olup;

"1. Plan onama değişikliği sınırı İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Fethiçelebi Mahallesi, 1012 ada 2

sayılı parsel sınırıdır.

2.Plan onama sınırı içerisindeki alan, kısmen konut alanı ve kısmen yol alanıdır. Konut alanına dair blok düzenlenmesi planda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

3.Uygulama aşamasında ayrıntılı Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda

belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

4.Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki21.07.2014 onaylı Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon

Uygulama İmar Planı ve revizyonları ile meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır." şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri

bulunmaktadır.

İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; "...Eyüp İlçesi,

Fethiçelebi Mahallesinde 14/1 pafta, 1012 ada, 2 sayılı parselin "Konut Alanı" fonksiyonu ve toplam inşaat alanı değiştirilmeden "blok" şeklinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi;

Ø 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli meri plandaki inşaat alanının arttırılmaması,

Ø Teklife konu alanın imar yollarına terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması,

Ø Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark

yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

• brüt alanı 75m2'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark

• brüt alanı 75m2-150 m2arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az

2 adet otopark

• brüt alam 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 15 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri

ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartı

ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; "…Sonuç olarak; yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.K.A.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 6 maddelik teknik görüş verilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 1012 ada, 2 parsele ait müellifince yapılan plan değişikliği teklifini oybirliğiyle uygun gömüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 283 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.