Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 273 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 273

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2352 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 25/01/2017 tarihli ve 2421 sayılı yazı. 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır. 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/145 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1824 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede; "KONU: İstanbul İli, Eyüp Belediyesi, Göktürk Mahallesine kain tapuda 920 parsel olarak tescil edilmiş olan taşınmaz ile ilgili olarak 26 aralık 2016 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR: Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı incelendiğinde, 920 parselin bir kısmının konut, bir kısmının yeşil alan, bir kısmının cami, bir kısmının dere koruma bandı olarak planlandığı görülmektedir. Ancak, söz konusu parselin konut alanında kalan kısmının bir bölümü fiili olarak dere/gölet doğal alanıdır. Yazımızın ekindeki bilgi paftasında da görüldüğü gibi söz konusu doğal alan aslen dere yatağı iken, dere ıslah çalışması ile gölet haline dönüştürülmüştür. Bu alan, 25 yıldan fazla bir zamandır birçok çeşit su canlısının ve kuşların birlikte yaşadığı florası ve faunası olan doğal bir yaşam alanıdır. Gölde ördekler, kazlar, balıklar, su kaplumbağaları, kurbağalar, balıkçıllar, su yılanları hatta su samurları dahi yaşamaktadır. Diğer yandan bölge, kuş göçü güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle göçmen kuşların da uğrak yeridir. Söz konusu alanın yakınında yaşadığımızdan mevcut duruma bizzat tanık olmaktayız. Bu yaşantıyı yansıtır fotoğraflar ekte sunulmaktadır. Anılan göletin doldurulması faunanın ve floranın da yok olması anlamına geleceğinden bölgenin doğal yapısının bozulmadan korunmasında kamu yararı bulunmaktadır. Bu nedenle derenin/göletin bulunduğu alanın yeşil alan olarak plana işlenmesi; en azından ilgili bölgede inşaat izninin koruma kullanma dengesi göz önüne alınarak verilmesi gereklilik arz etmektedir. SONUÇ VE TALEP: Yukarıda izah olunan nedenler doğrultusunda 920 parselin konut alanında kalan kısmı içinde fiili olarak bulunan dere/gölet alanının yeşil alana çevrilmesi; en azından inşaat izninin korumakullanma dengesi göz önüne alınarak verilmesi hususunda itirazımızın incelenerek karara bağlanmasını saygılarımızla arz ederiz." Denilmektedir. İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 920 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen E=1.10 Hmax=5 Kat yapılanmalı konut alanında, kısmen yeşil saha, kısmen cami, kısmen yol, kısmen spor tesis alanı, kısmen de dere koruma bandında kalmaktadır. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir. Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." Denilmektedir. Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 920 parsele ilişkin itirazı ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 273 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.