Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 258 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 258

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2339, 2346, 2347, 2349 sayı, 02.02.2017 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nden Planın bütününe, hem ön görüş ve hem de kesin görüş alınmış olduğundan, söz konusu itirazı oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 258 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.