Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 254 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 254

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2190 sayı, 01.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 23.01.2017 tarih, E.2188 sayılı yazı

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, “Konu: 26 Aralık 2016 tarihinde askıya çıkartılan imar planlarına süresi içerisinde itirazlarımızın sunulmasıdır.

İstanbul İli, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi; Hamzadere Mevkiinde, tapunun F21C08A2C pafta ve 946 parselde adıma kayıtlı bağımsız taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca sayın idarenizce imar planının askıya çıkartıldığı, söz konusu imar planında adıma ait taşınmazın park alanı olarak planda yer verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu taşınmaz üzerinde konut kullanımına mahsus çiftlik niteliğinde geniş bir yapının uzun yıllardır maliki olup, tarafımca yapılan taşınmaz üzerinde bina, havuz, dekoratif ve çeşitli üst yapılar ve oldukça geniş kapsamda maddi yatırım ve harcama söz konusudur.

Arsamın bitişik parselini de Eşim Alis Sarıoğlu, son çıkan 2B kanunu ile Üzerindeki ev ile birlikte satın almış durumdadır. İki parselin toplam alanı (803,03+1209,80) 2012,83 metre kare olmuştur. Tapuda bu iki arsanın birleştirmesini yaparak tek parsele geçirmeyi düşünmekteyiz.

Sizlerden isteğim bu iki parseli de (gerekirse tek parsel olarak) imar planın sizler tarafından tekrar gözden geçirilerek, mevcut durumu park alanından çıkartmanız ve konut alanına çevirmenizdir.

Bu kapsamda Danıştay’ın 6. Dairesinin 2015/1565E. 2016/1022K. 08.03.2016 tarihli bir kararında; ‘’… İmar planları planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatım ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yolunu bulmak, insan toplum ve çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak; yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağını korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları saplamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli planları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır.’’ Denilmek suretiyle imar planlarının reel hayata göre şekillendirilmesi gerektiğini ve mevut çevre gözetilerek rasyonel bir biçimde belirlenmesi gerektiğini belirtmiş halde yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan arsanın mevcut yapı durumu göz önüne alındığında, hem kamulaştırmanın park alanı olarak icra edilmesinde idarenin bedel ekonomisi ilkesi gereği sayın idareniz açısından hem de Anayasanın 35’inci maddesi uyarınca kazanmış olduğum mülkiyet hakkının korunması ve toplum yararı gözetilmek suretiyle mevcut haliyle imar planına itirazlarımızı sunar, gereğinin yapılmasını işbu dilekçe ile saygılarımızla talep ederiz.” denilmektedir.

İlgi dilekçede söz edilen 946 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı’nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen dere, kısmen park, kısmen yol alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; “Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25’inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25’inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır.” denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5’i geçemez.” denilmektedir.

Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 254 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.