Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 279 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 279

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2336 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 20/01/2017 tarihli ve 1922 sayılı dilekçe

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "KONU: Belediyenizce 28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşkesinin Bir kısmına ait Uygulama İmar Planına Yapılan itirazlar neticesinde hazırlanan ve 26.12.2016 – 26.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine itirazlarımızdan ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ

“Maliki bulunduğumuz İstanbul, Eyüp, Göktürk Köyü, Kumlu Geçit, mevkiinde bulunan toplam 17.403,25 m2 alanlı 963 Parseli de kapsayan 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı 26.12.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Uygulama İmar Planı Değişikliği incelendiğinde şirketimize ait 963 parselin; bir kısmının konut alanında, bir kısmının Kültürel Tesis Alanında, bir kısmının dere koruma alanında(25 m), bir kısmı ise yolda kaldığı görülmektedir.

Yapılacak imar uygulaması ile 17.403,25 m² olarak nitelikli büyükte olan parselimizin mevcut yerinde korunması halinde iki ayrı parçaya ayrılma ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda parselden geriye nitelikli yapılaşabilir bir alan kalmamakta, konut alanı birbirinden kopuk iki ayrı yapı adasına bölünmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; askıya çıkan imar planı ile mülkiyet bütünlüğümüzün nitelikli bir şekilde korunması mümkün değildir.

Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkımızın korunması için; Planda gerekli değişikliklerin yapılarak, Parselin nitelikli yapılaşmaya uygun konut lejantı ile işaretlenen kısmın tek parça olarak muhafaza edilmesine imkan sağlayacak parsellerin oluşturulmasını talep etmekteyiz.

Bu kapsamda fazlaya ilişkin her türlü idari başvuru, şikâyet ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine itirazımızı bilgilerinize arz ederiz.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde sözü edilen 963 parsel sayılı yer; 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; E.1.10 hmax:5 Kat yapılaşma koşulunda konut alanı, kısmen kültürel tesis alanı, (Dere Koruma Sınırı içerisinde) kısmen park alanı, kısmen de yol alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457

sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan, oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 279 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.