Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 268 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 268

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2345 ve 2353 sayı,02.02.2017 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eski 1843 parselin ifrazı sonucu oluşan 161 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 164 ada 15, 16, 17, 18 parsellere ilişkin söz konusu itirazlar ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 268 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.