Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 280 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 280

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2337 sayı, 02.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi ) 20/01/2017 tarihli ve 2010 sayılı dilekçe.

12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 28.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yapılan itirazlardan Eyüp Belediye Meclisi'nin 05.05.2016 tarih ve 2015/92 sayılı kararı ile tadilen ve İ.B.B. Belediye Meclisinin 15.11.2016 tarih ve 1813 sayılı kararı ile aynen uygun görülen plan paftaları İ.B.B. Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "KONU: Belediyenizce 28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşkesinin Bir kısmına ait Uygulama İmar Planına Yapılan itirazlar neticesinde hazırlanan ve 26.12.2016 – 26.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine itirazlarımızdan ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ

“AÇIKLAMALAR: Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Hamzadere mevkii F21.C08.B.1C pafta 930 Parselde bulunan 15.417,35 m2 yüzölçüme sahip taşınmaz üzerinde, şagil Ramadan UZGÖR’ ün verdiği muvafakatname uyarınca Kemal YANKUNCU hak sahibi iken müvekkil şirket işbu taşınmazı, hak sahibi Kemal YANKUNCU ve İstanbul Defterdarlığı’ na gerekli bedelleri ödemek suretiyle 06.03.2014 tarihinde satın almıştır (EK – 1).

6292 sayılı kanun kapsamında (2B) satıldığı için yapılacak olan yeni imar düzenlemesinde imara açılması beklenen taşınmazın ön cephesinin, 26.12.2016 tarihinde askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli imar planında “Cami Alanı” olarak nitelendirildiği görülmüştür. 1/1000 ölçekli imar planı dilekçemiz devamında ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere yasaya ve üst ölçekli plana açık olarak aykırı şekilde düzenlenmiş olup, üst ölçekli plan çerçevesinde tadili gerekmektedir.

“…1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olan 1/1000 ölçekli planda imar mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır…” Danıştay 6. Daire 24.04.2003 tarih ve 2002 / 402 E. – 2003 / 2570 K.

“…Alt ölçekli imar planının, üst ölçekli imar planlarına uygun olması gerekir. 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana aykırı düzenleme getiremez…” Danıştay 6. Daire 05.06.2003 tarih ve 2002 / 853 E. – 2003 / 3482 K.

2. Müvekkil şirketin maliki olduğu taşınmaz, 15.417,35m2’ lik yüzölçümü ile Göktürk bölgesinin en büyük ve en değerli taşınmazı konumundadır. Müvekkil şirket tarafından tercih edilmesinin tek sebebi de taşınmazın mevkii ve tek parça olarak bu kadar büyük ve boş bir alana sahip olmasıdır. Bir an için itiraza konu 1/1000 ölçekli imar planının kesinleştiği ve ilgili parselde ön cephede cami inşa edileceği düşünülse, müvekkil şirketin taşınmaz üzerinde planladığı tasarrufları gerçekleştiremeyeceği, bu nedenle belediyenizin müvekkil şirkete aynı bölgede tek parça halinde bu kadar büyük ve bu kadar değerli başka bir taşınmaz teklif edemeyeceği açık ve nettir. Oysa 18. Madde Uygulama Yönetmeliği’ nin madde 10/a ve b bentleri uyarınca yeni oluşacak imar parselleri hangi kadastro parseli üzerine rastlıyorsa, mümkün olduğunca o parsele karşılık tahsis edilmesi gerektiği düzenlenmektedir.

“…davacı payının, kadastral parselinin bulunduğu yerde oluşturulan imar parselinde değerlendirilmesi gerekirken, hukuki ve teknik zorunluluk bulunmadığı halde kendisine başka bir adada oluşturulan parselden pay verilmesi hukuka aykırıdır…” Danıştay 6. Daire 21.01.1998 tarih ve 1997 / 810 E. – 1998 / 460 K.

Aynı yerden tahsisin mümkün olmaması halinde ise, mümkün mertebe aynı yerden, bu da mümkün değilse en yakındaki parselden yer verilmesi gerekmektedir.

“…davacının eski yerinin büyük bir kısmının umumi hizmet alanları olarak belirlenen yerde kalması nedeniyle eski yerinden imar parseli verilmesi mümkün olmadığından, eski yerine mümkün olduğu kadar yakın ve eşdeğerde imar parselleri tahsis edildiği anlaşıldığında parselasyon işleminde de mevzuata aykırılık görülmemektedir…” Danıştay 6. Daire 23.05.2003 tarih ve 2002 / 585 E. – 2003 / 3221 K.

Ancak somut olayda, yukarıda da ifade edildiği üzere 930 sayılı parsele eş değer büyüklük ve kıymette başka bir parsel bulunmamaktadır. Bu itibarla ilgili planın, müvekkile ait parselin ön cephesinin cami alanı olarak ayrılmasının kesinleşmesi halinde, müvekkil şirkete bu kıymette ve bu büyüklükte başka bir parsel tahsis edilemeyeceği açıktır. O halde sonuç itibariyle hukuka uygun işlem yapılamayacak olması, işlemi en baştan hukuka aykırı hale getirmektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere 15.02.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan ticaret ve konut alanı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla yürürlükte olan 1/5000 planda ilgili taşınmaz gerekli kurum görüşleri alınarak ticaret ve konut alanı olarak planlanmıştır.

  • İl Sağlık Müdürlüğü’ nün, 930 sayılı parselin sağlık tesisi alanına alınması yönünde herhangi bir talebinin bulunmadığı,
  • 1 / 1000 ölçekli imar planı plan notunun, 1 / 5000 ölçekli imar planında konut alanı olarak belirlenmiş olan alanda çok farklı kullanımlara olanak vermek suretiyle 1 / 5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığı,
  • 1 / 1000 ölçekli imar planında sağlık tesisi alanına ayrılması hususunun, üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu,
  • Sağlık tesisi alanı fonksiyonunun, konut alanı fonksiyonu içinde ilişkilendirilmesinin uygun olmadığı,
  • Büyük bir sağlık tesisi alanının, motorlu araç trafiğinin artmasına yol açacağından, ulaşım ve çevre açısından olumsuz etkilerinin olacağı,
  • 930 sayılı parselin, Eyüp İlçesi ve İstanbul metropol bütününde yer aldığı, bu tür doğal peyzaj alanlarında, kentsel hizmetler yönünden rekreasyon, sağlık gibi tıbbi atık üreten tesisler inşa etmenin, alt ölçekli imar planı ile getirilebilecek bir düzenleme olamadığı, bu fonksiyon yönünden 1 / 1000 ölçekli imar planının 1 / 5000 ölçekli imar planına uygun olmadığı,
  • 930 sayılı parselin, 12.07.2013 onanlı Nazım İmar Planında, Az Yoğunlukta (240 Kişi/Ha) Konut alanı lejantında ve 18. Madde uygulama alanı sınırı içinde kaldığı,
  • 16.01.2015 tarih ve 169 sayılı İBB Meclis kararı ile, 15.02.2013 onanlı Nazım İmar Planında bir kısmı donatı alanında kalan 2B vasfındaki orman alanlarının hak sahiplerine satışının yapılabilmesi amacıyla donatı alanından çıkarılarak yapılaşmaya konu edildiği ve bu alanlara Az Yoğunlukta (240 Kişi/Ha) Konut Alanı fonksiyonu verildiği, aynı meclis kararında planlama alanında 1 / 1000 ölçekli olanlarda konut yerleşme alanlarının %25’ inden az olmamak üzere bölgenin ve çevrenin ihtiyacı olan yol ve donatı alanlarının, 15.02.2013 tarih ve 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenleneceği, Konut Yerleşim Alanlarının %25’ inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanlarının belirleneceği hususunun kararlaştırılmış olmasına rağmen, dava konusu imar planında, 930 sayılı parselin tamamının sosyal donatı alanına alınmış olduğu, bu nedenle 28.01.2015 onanlı 1 / 1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planının dava konusu 930 parsele verilen Sağlık Tesisi Alanı fonksiyonu yönünden, üst ölçekli plan kararları, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları yönünden uygun olmadığı hususları tespit edilmiştir (EK – 5).

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan bu raporu hüküm kurmaya elverişli kabul ederek, ek bir rapor almaya gerek görmemiş, 17.11.2016 tarihinde bilirkişi raporu doğrultusunda 16.03.2015 tarihinde askıya çıkartılan 1 / 1000 ölçekli imar planını, sağlık tesisi alanı bakımından üst ölçekli plan kararları ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etmiştir (EK – 6).

SONUÇ VE İSTEM :Arz ve izah edilen sebeplerle, 26.12.2016 – 26.01.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli imar planının tadiline, taşınmazın İstanbul Caddesine cephesini önemli ölçüde daraltan cami alanının daha uygun bir alana kaydırılmasına ve müvekkil taşınmazının bütünüyle 1/5000 ölçekli plana uygun olarak “yerleşime uygun alan” ve konut ve ticaret alanı olarak belirlenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep eder, aksi halde oluşan ve oluşacak olan maddi ve manevi haklar için kurum ve kurum çalışanları hakkında yasal işlem başlatılacağı hususunu belirtiriz.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde sözü edilen 930 parsel sayılı yer; 12.07.2013 ve 13.12.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; kısmen E:1.10 hmax:5 Kat yapılaşma koşulunda konut alanı, kısmen yol alanı, kısmen de cami alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan, oy çokluğu ile uygun görmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 280 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.